تقویم سالن جلسات

نام واحد - ساعت

نام واحد- ساعت

روز

تاریخ

 

آموزش

   

یکشنبه

95/12/1

13 تا 15:30

گسترش

8:30 تا 13

گسترش

دوشنبه

95/12/2

13 تا 15:30

گسترش

8 تا 13:30

ب حرفه ای

سه شنبه

95/12/3

13 تا 15:30

گسترش

   

چهارشنبه

95/12/4

       

پنجشنبه

95/12/5

       

جمعه

95/12/6

12:30 تا 15

مدارس

8 تا 12

بیماری ها

شنبه

95/12/7

12تا 15:30

آموزش

   

یکشنبه

95/12/8

   

8:30 تا 13

ب حرفه ای

دوشنبه

95/12/9

13 تا 15

آموزش

8 تا 13

ب محیط

سه شنبه

95/12/10

11:30 تا 13:30

آموزش

8:30 تا 10:30

روسای مراکز

چهارشنبه

95/12/11

       

پنجشنبه

95/12/12

       

جمعه

95/12/13

13 تا 15:30

دارویی

   

شنبه

95/12/14

   

11:45 تا 15:30

مدارس

یکشنبه

95/12/15

   

11:45 تا 15:30

مدارس

دوشنبه

95/12/16

   

8 تا 15:30

روان

سه شنبه

95/12/17

     

خانواده

چهارشنبه

95/12/18

   

8 تا 14

CMHC

پنجشنبه

95/12/19

       

جمعه

95/12/20

     

خانواده

شنبه

95/12/21

13 تا 15:30

رابطین

10 تا 12

روابط عمومی

یکشنبه

95/12/22

   

9 تا 13:30

تغذیه

دوشنبه

95/12/23

13 تا 15:30

بهورزان

   

سه شنبه

95/12/24

     

فرهنگی

چهارشنبه

95/12/25

       

پنجشنبه

95/12/26

       

جمعه

95/12/27

       

شنبه

95/12/28

       

یکشنبه

95/12/29

       

دوشنبه

95/12/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار