امروز: دوشنبه, 05 اسفند 1398

اسفند

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

پنجشنبه

98/12/1

       

جمعه

98/12/2

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/12/3

قربانی

۱۳ تا ۱۵

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/12/4

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۵

دوشنبه

98/12/5

قربانی

۱۳ تا ۱۵

تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/12/6

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

چهارشنبه

98/12/7

       

پنجشنبه

98/12/8

       

جمعه

98/12/9

خانواده

۱۳ تا ۱۵

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/12/10

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۵

یکشنبه

98/12/11

مدارس

 

محیط

۹ تا ۱۲

دوشنبه

98/12/12

مدارس

۱۳ تا ۱۵

حرفه ای

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/12/13

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/12/14

       

پنجشنبه

98/12/15

       

جمعه

98/12/16

       

شنبه

98/12/17

       

یکشنبه

98/12/18

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/12/19

سرپرستان

۱۳ تا ۱۵

روان

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/12/20

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

چهارشنبه

98/12/21

       

پنجشنبه

98/12/22

       

جمعه

98/12/23

----------

جلسه سالن

۸:۳۰ تا ۱۵

کارشناسان مسئول

شنبه

98/12/24

   

حرفه ای

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/12/25

       

دوشنبه

98/12/26

       

سه شنبه

98/12/27

       

چهارشنبه

98/12/28

       

پنجشنبه

98/12/29

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات