امروز: دوشنبه, 05 اسفند 1398

بهمن

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

دهان و دندان

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/11/1

روان

۱2 تا ۱۵

   

چهارشنبه

98/11/2

       

پنجشنبه

98/11/3

       

جمعه

98/11/4

روان

۱2 تا ۱۵

   

شنبه

98/11/5

قوه قضاییه

13 تا 15

مدارس

8 تا 13

یکشنبه

98/11/6

بیمه روستایی

۱3 تا ۱۵

   

دوشنبه

98/11/7

روان

۱2 تا ۱۵

   

سه شنبه

98/11/8

       

چهارشنبه

98/11/9

       

پنجشنبه

98/11/10

       

جمعه

98/11/11

       

شنبه

98/11/12

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/11/13

پزشکان

۱۲:۳۰ تا ۱۵

   

دوشنبه

98/11/14

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۴

سه شنبه

98/11/15

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/11/16

       

پنجشنبه

98/11/17

       

جمعه

98/11/18

۱۲:۳۰ تا14

صحیفه سجادیه

   

شنبه

98/11/19

   

گسترش

۹ تا ۱۵

یکشنبه

98/11/20

   

گسترش

۹ تا ۱۵

دوشنبه

98/11/21

       

سه شنبه

98/11/22

       

چهارشنبه

98/11/23

       

پنجشنبه

98/11/24

       

جمعه

98/11/25

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

پدافند محیط

۹ تا ۱۲

شنبه

98/11/26

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

محیط

۹ تا ۱۲

یکشنبه

98/11/27

   

دهان و دندان

۹-۱۲

دوشنبه

98/11/28

قربانی

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/11/29

قربانی

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

98/11/30

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات