امروز: سه شنبه, 06 اسفند 1398

خرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

بیماری ها

9 تا 11

چهارشنبه

98/3/1

       

پنجشنبه

98/3/2

       

جمعه

98/3/3

بیماری ها

12 تا 14

فلاحی

8 تا 12

شنبه

98/3/4

       

یکشنبه

98/3/5

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

دوشنبه

98/3/6

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/3/7

   

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/3/8

       

پنجشنبه

98/3/9

       

جمعه

98/3/10

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

آموزش دانشجو

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/3/11

بیماری ها پزشکان

۱۳ تا ۱۵

سراج

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/3/12

بیماری ها پزشان

۱۳ تا ۱۵

   

دوشنبه

98/3/13

       

سه شنبه

98/3/14

       

چهارشنبه

98/3/15

       

پنجشنبه

98/3/16

       

جمعه

98/3/17

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

98/3/18

کارشناسان مسئول مدیریت

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/3/19

روان

12:30 تا 15

تغذیه

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/3/20

مدیریت با سرپرستان مراکز

12:30 تا 15

حرفه ای

۹ تا ۱۲

سه شنبه

98/3/21

آموزش

۱۳ تا ۱۵

بحران

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/3/22

       

پنجشنبه

98/3/23

       

جمعه

98/3/24

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/3/25

   

گسترش

۸:۳۰ - ۱۵

یکشنبه

98/3/26

   

بهورزان

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/3/27

گسترش

۱۳ تا ۱۵

سنجش مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/3/28

روان

۱۳ تا ۱۵

سنجش مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/3/29

   

CMHC

۸:۳۰ تا ۱۳

پنجشنبه

98/3/30

       

جمعه

98/3/31

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات