امروز: دوشنبه, 05 اسفند 1398

دی

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/10/1

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/10/2

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۵

سه شنبه

98/10/3

   

حراست

۸:۳۰ تا ۱۵

چهارشنبه

98/10/4

       

پنجشنبه

98/10/5

       

جمعه

98/10/6

   

دارویی

۸:۳۰

شنبه

98/10

       

یکشنبه

98/10/8

       

دوشنبه

98/10/9

       

سه شنبه

98/10/10

فرهنگی

۱۴ تا ۱۵

   

چهارشنبه

98/10/11

       

پنجشنبه

98/10/12

       

جمعه

98/10/13

       

شنبه

98/10/14

   

درمان

 

یکشنبه

98/10/15

       

دوشنبه

98/10/16

صحیفه

۱۳ تا ۱۵

روان

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/10/1۷

   

حاشیه

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/10/18

       

پنجشنبه

98/10/19

       

جمعه

98/10/20

       

شنبه

98/10/21

   

محیط

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/10/22

   

محیط

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/10/23

   

حرفه ای

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/10/24

   

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/10/25

       

پنجشنبه

98/10/26

       

جمعه

98/10/28

       

شنبه

98/10/28

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/10/29

صحیفه

13:30تا 15

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/10/30

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات