امروز: سه شنبه, 06 اسفند 1398

مهر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

دوشنبه

98/7/1

       

سه شنبه

98/7/2

   

محیط

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/7/3

       

پنجشنبه

98/7/4

       

جمعه

98/7/5

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

98/7/6

   

مدارس

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/7/7

   

مدیریت

۸:۳۰ تا ۱۵

دوشنبه

98/7/8

   

خانواده و تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/7/9

   

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/7/10

       

پنجشنبه

98/7/11

       

جمعه

98/7/12

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/7/13

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۵

یکشنبه

98/7/14

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

آموزش

۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

دوشنبه

98/7/15

   

بیاری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

سه شنبه

98/7/16

   

بیمناری ا

۸:۳۰ تا ۱۳

چهارشنبه

98/7/17

       

پنجشنبه

98/7/18

       

جمعه

98/7/19

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

روان

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/7/20

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۳

یکشنبه

98/7/21

پزشکان

۱۲:۳۰ تا ۱۵

روان

۸:۳۰ تا ۱۲

دوشنبه

98/7/22

   

خانواده

۸:۳۰ تا ۱۵

سه شنبه

98/7/231

   

تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۵

چهارشنبه

98/7/24

       

پنجشنبه

98/7/25

       

جمعه

98/7/26

       

شنبه

98/7/27

   

آموزش

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/7/28

فرهنگی

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/7/29

   

آموزش

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/7/30

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات