فرمهای بیماریها

فرم ها

 

فرم های آماری pmtct

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل ( ثبت مشخصات نمونه های گاتری نوزادان در مراکز نمونه گیری و آزمایشگاه غربالگ~.docx) ثبت مشخصات نمونه های گاتری نوزادان در مراکز نمونه گیری و آزمایشگاه غربالگ~.docx12 Kb
دانلود این فایل (+¬+¿+»¦î+ä_+¬+º+¦¦î+«_+º+å+é+¦+º_+à¦î+ä+º+»¦î_+¿+ç_+¦+à.docx)تبدیل تاریخ انقضاء میلادی به شمسی14 Kb
دانلود این فایل (+º+¦+¦+º+ä +å+à+ê+å+ç +¦¦î+º+ç +¦+¦+ü+ç.doc)فرم ارسال نمونه های مشكوك به سياه سرفه370 Kb
دانلود این فایل (+¼+»+ê+ä +¦+º+«+¦+ç+º.docx)جدول شاخص های فصلی بیماریها 29 Kb
دانلود این فایل (+¼+»¦î+» +»+¦+«+ê+º+¦+¬ +ê+º+¬+¦+å.docx)فرم در خواست واکسن مرکز بهداشتی /پایگاه بهداشتی /پایگاه مشارکتی ماه 34 Kb
دانلود این فایل (-سل-فرم_شماره_9.doc)فرم انتقال/ ارجاع بيمار مبتلا به سل50 Kb
دانلود این فایل (EPI.doc)گزارش ماهيانه بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 48 Kb
دانلود این فایل (form 105.pdf)فرم 10580 Kb
دانلود این فایل (needle stick.docx)خلاصه اطلاعات موارد جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنده در پرسنل 13 Kb
دانلود این فایل (tally sheet.pdf)فرم چوب خط واکسن83 Kb
دانلود این فایل (آمار آموزش تب مالت به مدل shep.pdf)آمار آموزش تب مالت به مدل shep.pdf520 Kb
دانلود این فایل (آمار_96بیمارستانها__G6PD.docx)آمار_96بیمارستانها__G6PD.docx13 Kb
دانلود این فایل (اسها ل خونی.docx)فرم بررسی انفرادی اسهال خونی28 Kb
دانلود این فایل (بیماریابی مالاريا.pdf)بیماریابی مالاريا.pdf118 Kb
دانلود این فایل (تب مالت.pdf)تب مالت.pdf506 Kb
دانلود این فایل (تب کریمه کنگو.pdf)تب کریمه کنگو.pdf309 Kb
دانلود این فایل (تعداد گسترده خلط انجام شده برای بیماریابی.docx) تعداد گسترده خلط انجام شده برای بیماریابی و پیگیری درمان درسه ماهه 12 Kb
دانلود این فایل (ديفتري لیست خطی.docx) گزارش تلفني موارد محتمل بيماري ديفتري 21 Kb
دانلود این فایل (سالک.pdf)سالک.pdf118 Kb
دانلود این فایل (سرخجه.doc)ليست خطي موارد مشكوك سرخجه 52 Kb
دانلود این فایل (سرخجه.doc)سرخجه.doc52 Kb
دانلود این فایل (سیاه زخم.pdf)سیاه زخم.pdf154 Kb
دانلود این فایل (سیاه سرفه.doc)فرم ارسال نمونه های مشكوك به سياه سرفه370 Kb
دانلود این فایل (صفر مالاریا.pdf)صفر مالاریا.pdf87 Kb
دانلود این فایل (فرم  PKUمراکز .docx)فرم PKUمراکز .docx36 Kb
دانلود این فایل (فرم 3 عوارض ص 2.jpg)فرم 3 عوارض ص 2.jpg379 Kb
دانلود این فایل (فرم 3 عوارض.jpg)فرم 3 عوارض.jpg337 Kb
دانلود این فایل (فرم 6 جدید.doc)برنامه جامع كنترل بيماريهاي ‍ژنتيك،فرم اعلام وضعيت مراقبت ژنتيك (فرم شماره 6)70 Kb
دانلود این فایل (فرم آمار فصلی نمونه خلط.docx)فرم آمار فصلی نمونه خلط25 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع به آزمایشگاه.pdf)فرم ارجاع به آزمایشگاه.pdf100 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع به مرکز هاری شهید احمدی.pdf)فرم ارجاع به مرکز هاری شهید احمدی.pdf107 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع غربالگری.doc)فرم ارجاع غربالگری.doc41 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع هپاتیت.docx)فرم ارجاع هپاتیت.docx16 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی انفلوانزا.docx)فرم بررسی انفرادی موارد انسانی مشکوک به انفلوانز29 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش 27 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی اپیدمیولوژیکی التور.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیکی التور26 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی خالی فلج.docx)فرم بررسي موارد فلج شل حاد21 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی طغیانها.docx) بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماریهای منتقله از غذا17 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی مننژیت.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیک موارد مننژیت32 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی هپاتیت.doc)فرم بررسي موارد هپاتيت هاي ويروسي منتقله از راه خون 59 Kb
دانلود این فایل (فرم بوتولیسم1.docx)فرم بررسی انفرادی بوتولیسم21 Kb
دانلود این فایل (فرم حیوان گزیدگی.pdf)فرم حیوان گزیدگی.pdf127 Kb
دانلود این فایل (فرم درخواست رپید تست.docx)فرم درخواست رپید تست.docx15 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 2عوارض واکسن.pdf)فرم انفرادي گزارشدهی عوارضناشی از واکسیناسیون82 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 2عوارض واکسن.pdf)فرم شماره 2عوارض واکسن.pdf82 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 3 طغیانها.docx)فرم شماره 3- خلاصه اطلاعات طغیان بیماریهای منتقله از غذا 11 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 3 غربالگری نوزادان ب.xlsx)فرم شماره 3 غربالگری نوزادان ب.xlsx53 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 4.docx)فرم شماره 4: مراقبت بيماران مبتلا به كم كاري تيروييد نوزادان17 Kb
دانلود این فایل (فرم هاي جمع آوري آمار تست سريع1.docx)فرم هاي جمع آوري آمار تست سريع1.docx51 Kb
دانلود این فایل (فرم پیوست لام مالاریا.pdf)فرم پیوست لام مالاریا.pdf150 Kb
دانلود این فایل (فرم گزارش ماهانه قابل پیشگیری با واکسن.docx)فرم گزارش ماهانه قابل پیشگیری با واکسن.docx12 Kb
دانلود این فایل (فرم گزارش هفتگ.doc)گزارش ماهانه موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن92 Kb
دانلود این فایل (فرم_بررسی_ کیست هیداتیک.pdf)فرم_بررسی_ کیست هیداتیک.pdf98 Kb
دانلود این فایل (فرم_شماره_4-_مرا.xlsx)فرم_شماره_4-_مرا.xlsx256 Kb
دانلود این فایل (فرم_گزارش_تلفنی_.docx)فرم_گزارش_تلفنی_.docx74 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی بیماری بوتولیسم.docx)لیست خطی بیماری بوتولیسم25 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی حیوان گزیده.pdf)لیست خطی حیوان گزیده.pdf511 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی سرخک.doc) ليست خطي موارد مشكوك به سرخک 50 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی سیاه سرفه.docx)فرم گزارش تلفنی بیماری سیاه سرفه- مرکز بهداشت جنوب تهران 15 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی فلج.docx)ليست خطي موارد فلج شل حاد شهرستان جنوب 15 Kb
دانلود این فایل (نمودار دمای یخچال.docx)نمودار کنترل دمای یخچال واکسن در ماه57 Kb
دانلود این فایل (کزاز نوزادی.doc) خلاصه اطلاعات بيماري كزاز نوزادان 42 Kb
دانلود این فایل (کزاز.doc) خلاصه اطلاعات بيماري كزاز 42 Kb
دانلود این فایل (کلیه فرمهای دی ماه  91.docx)برنامه جامع ژنتيك اجتماعي، غربالگري نوزادان براي PKU، فرم اعلام نتايج آزمايشات 88 Kb
دانلود این فایل (گزارش_موارد_فصلی_و_سالیانهG6PD_حا.docx)گزارش_موارد_فصلی_و_سالیانهG6PD_حا.docx22 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
648
1122
1346125
43660
1359233
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار