فرم های جدید ماده 13

ماده 13 بهداشت محیط

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (اجازه بهره برداری206-8.docx)اجازه بهره برداری206-8.docx46 Kb
دانلود این فایل (اخطار تعطیل 48 ساعته206-14.docx)اخطار تعطیل 48 ساعته206-14.docx48 Kb
دانلود این فایل (اخطار تعطیل موقت نواقص بحرانی206-3.docx)اخطار تعطیل موقت نواقص بحرانی206-3.docx48 Kb
دانلود این فایل (اخطار کتبی جهت رفع نواقص غیربحرانی206-4.docx)اخطار کتبی جهت رفع نواقص غیربحرانی206-4.docx23 Kb
دانلود این فایل (ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به دادگاه بدلیل توقیف206-23.docx)ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به دادگاه بدلیل توقیف206-23.docx57 Kb
دانلود این فایل (اعلام تخلف بهره برداری غیرمجاز206-20.docx)اعلام تخلف بهره برداری غیرمجاز206-20.docx49 Kb
دانلود این فایل (اعلام تخلف فک پلمپ غیرقانونی206-16.docx)اعلام تخلف فک پلمپ غیرقانونی206-16.docx47 Kb
دانلود این فایل (اعلام رفع نواقص توسط متصدی206-5.docx)اعلام رفع نواقص توسط متصدی206-5.docx43 Kb
دانلود این فایل (تعهد محضری206-18.docx)تعهد محضری206-18.docx39 Kb
دانلود این فایل (درخواست اعلام نظر از سازمانها206-24.docx)درخواست اعلام نظر از سازمانها206-24.docx45 Kb
دانلود این فایل (درخواست صدور اجازه بهره برداری206-6.docx)درخواست صدور اجازه بهره برداری206-6.docx45 Kb
دانلود این فایل (درخواست صدور اجازه بهره برداری206-7.docx)درخواست صدور اجازه بهره برداری206-7.docx45 Kb
دانلود این فایل (درخواست کتبی مالک جهت بازگشایی206-17.docx)درخواست کتبی مالک جهت بازگشایی206-17.docx34 Kb
دانلود این فایل (صورت مجلس معدوم سازی و ارجاع موادغذایی206-22.docx)صورت مجلس معدوم سازی و ارجاع موادغذایی206-22.docx54 Kb
دانلود این فایل (صورت مجلس پلمپ206-9.docx)صورت مجلس پلمپ206-9.docx121 Kb
دانلود این فایل (صورتمجلس انصراف از پلمپ206-15.docx)صورتمجلس انصراف از پلمپ206-15.docx52 Kb
دانلود این فایل (صورتمجلس توقیف و معدوم سازی206-21.docx)صورتمجلس توقیف و معدوم سازی206-21.docx56 Kb
دانلود این فایل (صورتمجلس فک پلمپ به منظور رفع نواقص بهداشتی206-19.docx)صورتمجلس فک پلمپ به منظور رفع نواقص بهداشتی206-19.docx53 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع نواقص بحرانی به دادگاه206-10.docx)فرم ارجاع نواقص بحرانی به دادگاه206-10.docx46 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع نواقص غیربحرانی به دادگاه206-11.docx)فرم ارجاع نواقص غیربحرانی به دادگاه206-11.docx46 Kb
دانلود این فایل (نواقص_بحرانی فلوچارت.docx)نواقص_بحرانی فلوچارت.docx94 Kb
دانلود این فایل (گزارش نواقص بهداشتی206-1.docx)گزارش نواقص بهداشتی206-1.docx46 Kb
دانلود این فایل (گزارش نواقص بهداشتی206-2.docx)گزارش نواقص بهداشتی206-2.docx46 Kb
دانلود این فایل (گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی206-12.docx)گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی206-12.docx46 Kb
دانلود این فایل (گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی206-13.docx)گزارش کتبی عدم رفع نواقص غیر بحرانی206-13.docx47 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
1350
775
1346125
43660
1360710
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار