آموزش واحد دارویی مرکز بهداشت جنوب تهران به بهورزان

واحد گسترش مرکز بهداشت جنوب تهران با همکاری واحد دارویی این مرکز بهورزان را آموزش دادند.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز دوشنبه 27 آذر 96 با حضور بهورزان این مرکز در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
به در این جلسه دکتر خوشنویس، کارشناس مسئول واحد درمان این مرکز در خصوص داروهای گیاهی مطالبی را بیان کرد.
در ادامه دکتر پرویز، داروساز مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص آموزش دارو نامه جدید خانه بهداشت مطالبی را ارائه کرد.
عکس: مهدی گلپایگانی
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار