بسته ملی خودمراقبتی

بسته ملی خود مراقبتی

 

 روی عبارات زیر کلیک کنید:

*********************   کتابچه های آموزشی*************************

جزوات آزمون غیر حضوری برنامه خودمراقبتی

  

چک لیست خودمراقبتی مراکز و پایگاهها

 

چک لیست ستاد
 

 دستورالعملها و شیوه نامه 

 

 

 فلوچارتها( فرایندهای اجرایی)   

 

 

شرح وظایف

 

 

فرم ها

 

 

کتاب

 

 

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار