فروردین 97

فروردین97

 

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

چهارشنبه

97/1/1

       

پنجشنبه

97/1/2

       

جمعه

97/1/3

       

شنبه

97/1/4

       

یکشنبه

97/1/5

       

دوشنبه

97/1/6

       

سه شنبه

97/1/7

       

چهارشنبه

97/1/8

       

پنجشنبه

97/1/9

       

جمعه

97/1/10

       

شنبه

97/1/11

       

یکشنبه

97/1/12

       

دوشنبه

97/1/13

       

سه شنبه

97/1/14

       

چهارشنبه

97/1/15

       

پنجشنبه

97/1/16

       

جمعه

97/1/17

       

شنبه

97/1/18

       

یکشنبه

97/1/19

   

دارویی

8 تا 15

دوشنبه

97/1/20

   

آموزش

۹ تا ۱۳

سه شنبه

97/1/21

   

دارویی

8 تا 15

چهارشنبه

97/1/22

       

پنجشنبه

97/1/23

       

جمعه

97/1/24

       

شنبه

97/1/25

عید مبعث

13 تا 15

بهداشت محیط

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/1/26

بهورزان

11 تا 15

آموزش

8:30 تا 11

دوشنبه

97/1/27

   

خانواده

۹ تا ۱۴

سه شنبه

97/1/28

   

خانواده

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/1/29

       

پنجشنبه

97/1/30

       

جمعه

97/1/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار