فروردین 96

فروردین

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

سه شنبه

96/1/1

       

چهارشنبه

96/1/2

       

پنجشنبه

96/1/3

       

جمعه

96/1/4

       

شنبه

96/1/5

       

یکشنبه

96/1/6

       

دوشنبه

96/1/7

       

سه شنبه

96/1/8

       

چهارشنبه

96/1/9

       

پنجشنبه

96/1/10

       

جمعه

96/1/11

       

شنبه

96/1/12

       

یکشنبه

96/1/13

       

دوشنبه

96/1/14

       

سه شنبه

96/1/15

بیماری ها

13تا 15.30

   

چهارشنبه

96/1/16

       

پنجشنبه

96/1/17

       

جمعه

96/1/18

   

دارویی

8:30 تا 14

شنبه

96/1/19

   

آموزش

10 تا 13

یکشنبه

96/1/20

بهداشت حرفه ای

13تا 15.30

روان

10 تا 12

دوشنبه

96/1/21

       

سه شنبه

96/1/22

   

دارویی

8 تا 14

چهارشنبه

96/1/23

       

پنجشنبه

96/1/24

       

جمعه

96/1/25

       

شنبه

96/1/26

بهداشت محیط

13 تا 15.30

آموزش

8 تا 13

یکشنبه

96/1/27

   

گسترش

8 تا 15.30

دوشنبه

96/1/28

سلامت روان

13 تا 15.30

حسابداری

10 تا 13

سه شنبه

96/1/29

   

بحران

9 تا 13

چهارشنبه

96/1/30

       

پنجشنبه

96/1/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار