اردیبهشت 97

اردیبهشت

نام واحد - ساعت

نام واحد- ساعت

روز

تاریخ

   

بهداشت خانواده

۹ تا ۱۴

شنبه

97/2/1

   

بهداشت خانواده

۹ تا ۱۴

یکشنبه

97/2/2

گسترش

۱۳ تا ۱۵

بحران

9 تا 13

دوشنبه

97/2/3

   

بهداشت خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/2/4

   

بهداشت خانواده

9 تا 14

چهارشنبه

97/2/5

       

پنجشنبه

97/2/6

       

جمعه

97/2/7

   

بهداشت حرفه ای

۹ تا ۱۴

شنبه

97/2/8

   

خانواده

۹ تا ۱۴

یکشنبه

97/2/9

   

خانواده

۹ تا ۱۴

دوشنبه

97/2/10

گسترش

۱۳ تا ۱۵

12 تا 13   نیمه شعبان

 

سه شنبه

97/2/11

       

چهارشنبه

97/2/12

       

پنجشنبه

97/2/13

       

جمعه

97/2/14

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۴

شنبه

97/2/15

   

مدارس

۹ تا ۱۴

یکشنبه

97/2/16

بیماری های

13 تا 15

تغذیه

۹ تا ۱3

دوشنبه

97/2/17

بیماری های

13 تا 15

مدارس

۹ تا ۱3

سه شنبه

97/2/18

   

بیماری ها

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/2/19

       

پنجشنبه

97/2/20

       

جمعه

97/2/21

بهداشت محیط

14 تا 15

خانواده

۹ تا ۱۴

شنبه

97/2/22

   

مدارس

۹ تا ۱۵

یکشنبه

97/2/23

بهداشت محیط

15 تا 16

گسترش

۹ تا ۱۵

دوشنبه

97/2/24

آموزش

13 تا 15

محیط

8 تا 13

سه شنبه

97/2/25

آموزش

13 تا 15

کارشناسان مسئول

9 تا 11

چهارشنبه

97/2/26

       

پنجشنبه

97/2/27

       

جمعه

97/2/28

   

روان

۹ تا ۱۴

شنبه

97/2/29

   

خانواده

8 تا 13

یکشنبه

97/2/30

   

بهورزان

۹ تا ۱۴

دوشنبه

97/2/31

                                                                                                                                              

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار