اردیبهشت 96

اردیبهشت

نام واحد - ساعت

نام واحد- ساعت

روز

تاریخ

       

جمعه

96/2/1

       

شنبه

96/2/2

       

یکشنبه

96/2/3

       

دوشنبه

96/2/4

       

سه شنبه

96/2/5

       

چهارشنبه

96/2/6

       

پنجشنبه

96/2/7

       

جمعه

96/2/8

       

شنبه

96/2/9

تالاسمی

13 تا 15

بحران

8 تا 12:30

یکشنبه

96/2/10

بیماری ها

13 تا 15.30

مدارس

8.30 تا 13

دوشنبه

96/2/11

گسترش

13 تا 15.30

گسترش

8 تا 12:30

سه شنبه

96/2/12

بحران

13 تا 15.30

   

چهارشنبه

96/2/13

       

پنجشنبه

96/2/14

       

جمعه

96/2/15

دارویی

13 تا 15

تغذیه

8 تا 12:30

شنبه

96/2/16

   

آموزش

8.30 تا 15

یکشنبه

96/2/17

دهان و دندان

13 تا 15.30

   

دوشنبه

96/2/18

   

مدارس

8.30 تا 15

سه شنبه

96/2/19

   

سرپرستان مراکز

9 تا 11

چهارشنبه

96/2/20

   

کارگاه اعتیاد

8.30 تا 15

پنجشنبه

96/2/21

       

جمعه

96/2/22

   

خانواده

8 تا 15

شنبه

96/2/23

   

حرفه ای

8 تا 13

یکشنبه

96/2/24

   

بهورز

8 تا 15.30

دوشنبه

96/2/25

   

آموزش

8.30 تا 12.30

سه شنبه

96/2/26

       

چهارشنبه

96/2/27

   

روان

8 تا 15.30

پنجشنبه

96/2/28

       

جمعه

96/2/29

روان

13تا 15.30

کارشناسان مسئول

9 تا 11

شنبه

96/2/30

بهداشت محیط

13 تا 15.30

ارتحال

8 تا 12

یکشنبه

96/2/31

                                                                                                                                              

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار