خرداد 97

خرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

بیماری ها

9 تا 14

سه شنبه

97/3/1

   

بیماری ها

9 تا 14

چهارشنبه

97/3/2

       

پنجشنبه

97/3/3

       

جمعه

97/3/4

       

شنبه

97/3/5

بحران

13 تا 15

   

یکشنبه

97/3/6

   

آموزش

۹ تا ۱۴

دوشنبه

97/3/7

   

کارشناسان مسئول

9 تا 11

سه شنبه

97/3/8

   

روان

9 تا 13

چهارشنبه

97/3/9

       

پنجشنبه

97/3/10

       

جمعه

97/3/11

       

شنبه

97/3/12

       

یکشنبه

97/3/13

       

دوشنبه

97/3/14

       

سه شنبه

97/3/15

       

چهارشنبه

97/3/16

       

پنجشنبه

97/3/17

       

جمعه

97/3/18

   

خانواده

۹ تا ۱۴

شنبه

97/3/19

   

خانواده

۹ تا ۱۴

یکشنبه

97/3/20

   

خانواده

9 تا 14

دوشنبه

97/3/21

   

سرپرستان

9 تا 13

سه شنبه

97/3/22

   

محیط

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/3/23

       

پنجشنبه

97/3/24

       

جمعه

97/3/25

       

شنبه

97/3/26

بیماری ها

13 تا 15

   

یکشنبه

97/3/27

بیماری ها

13 تا 15

بهورزان

9 تا 12:30

دوشنبه

97/3/28

   

حرفه ای

۹ تا ۱۴

سه شنبه

97/3/29

روان

13 تا 15

   

چهارشنبه

97/3/30

       

پنجشنبه

97/3/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار