خرداد 96

خرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

دهان و دندان

8 تا 15.30

دوشنبه

96/3/1

خانواده

13 تا 15.30

حرفه ای

8 تا 13

سه شنبه

96/3/2

   

فرهنگی

8 تا 15.30

چهارشنبه

96/3/3

       

پنجشنبه

96/3/4

       

جمعه

96/3/5

       

شنبه

96/3/6

       

یکشنبه

96/3/7

       

دوشنبه

96/3/8

بیماری ها

13 تا 15

   

سه شنبه

96/3/9

       

چهارشنبه

96/3/10

       

پنجشنبه

96/3/11

       

جمعه

96/3/12

       

شنبه

96/3/13

       

یکشنبه

96/3/14

       

دوشنبه

96/3/15

       

سه شنبه

96/3/16

       

چهارشنبه

96/3/17

       

پنجشنبه

96/3/18

       

جمعه

96/3/19

   

آموزش

8 تا 12.30

شنبه

96/3/20

       

یکشنبه

96/3/21

       

دوشنبه

96/3/22

       

سه شنبه

96/3/23

       

چهارشنبه

96/3/24

       

پنجشنبه

96/3/25

       

جمعه

96/3/26

       

شنبه

96/3/27

       

یکشنبه

96/3/28

   

گسترش

8 تا 15.30

دوشنبه

96/3/29

   

روان

8 تا 15.30

سه شنبه

96/3/30

     فرهنگی  8 تا 15.30

چهارشنبه

96/3/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار