تیر 97

تیر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

جمعه

97/4/1

   

آموزش

۹ تا ۱۴

شنبه

97/4/2

   

آموزش

۹ تا ۱۴

یکشنبه

97/4/3

   

حرفه ای

۹ تا ۱۴

دوشنبه

97/4/4

خانواده

13 تا 15

   

سه شنبه

97/4/5

خانواده

13 تا 15

   

چهارشنبه

97/4/6

       

پنجشنبه

97/4/7

       

جمعه

97/4/8

بیماری ها

13 تا 15

   

شنبه

97/4/9

   

خانواده

9 تا 14

یکشنبه

97/4/10

   

دهان

۹ تا ۱۴

دوشنبه

97/4/11

مدارس

۱۳ تا ۱۵

تغذیه

۹ تا ۱۳

سه شنبه

97/4/12

   

آموزش

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/4/12

       

پنجشنبه

97/4/14

       

جمعه

97/4/15

       

شنبه

97/4/16

       

یکشنبه

97/4/17

       

دوشنبه

97/4/18

       

سه شنبه

97/4/19

       

چهارشنبه

97/4/20

       

پنجشنبه

97/4/21

       

جمعه

97/4/22

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/4/23

آموزش

13 تا 15

   

یکشنبه

97/4/24

آموزش

13 تا 15

بهورزان

8:30 تا 12:30

دوشنبه

97/4/25

   

خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/4/26

   

خانواده

9 تا 14

چهارشنبه

97/4/27

       

پنجشنبه

97/4/28

       

جمعه

97/4/29

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/4/30

   

محیط

9 تا 14

یکشنبه

97/4/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار