تیر 96

تیر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

پنجشنبه

96/4/1

       

جمعه

96/4/2

       

شنبه

96/4/3

       

یکشنبه

96/4/4

       

دوشنبه

96/4/5

       

سه شنبه

96/4/6

       

چهارشنبه

96/4/7

       

پنجشنبه

96/4/8

       

جمعه

96/4/9

بیماری

13 تا 15.30

حرفه ای

8 تا 13

شنبه

96/4/10

   

محیط

8 تا 15.30

یکشنبه

96/4/11

مدارس

13 تا 15

آموزش

8 تا 13

دوشنبه

96/4/12

گسترش

13 تا 15.30

آموزش

8 تا 13.30

سه شنبه

96/4/12

   

خانواده

12تا 15:30

چهارشنبه

96/4/14

       

پنجشنبه

96/4/15

       

جمعه

96/4/16

خانواده

13 تا 15.30

مدارس

8 تا 12

شنبه

96/4/17

خانواده

13 تا 15.30

آموزش

8 تا 12

یکشنبه

96/4/18

فرهنگی

13 تا 15.30

تغذیه

8 تا 12

دوشنبه

96/4/19

روان

13تا 15:30

بهداشت محیط

8 تا 12

سه شنبه

96/4/20

   

آموزش

8 تا 15:30

چهارشنبه

96/4/21

       

پنجشنبه

96/4/22

       

جمعه

96/4/23

   

صیانت

8 تا 13

شنبه

96/4/24

       

یکشنبه

96/4/25

   

بهورزان

8 تا 15:30

دوشنبه

96/4/26

   
 

سه شنبه

96/4/27

بسیج

13تا 15:30

   

چهارشنبه

96/4/28

       

پنجشنبه

96/4/29

       

جمعه

96/4/30

   

حرفه ای

13 تا 15:30

شنبه

96/4/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار