مرداد 96

مرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

خانواده

13 تا15:30

حرفه ای

8 تا 13

یکشنبه

96/5/1

خانواده

13 تا15:30

   

دوشنبه

96/5/2

   

آموزش

8 تا 13

سه شنبه

96/5/3

       

چهارشنبه

96/5/4

       

پنجشنبه

96/5/5

       

جمعه

96/5/6

   

گسترش

8 تا 15:30

شنبه

96/5/7

مدارس

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/5/8

بیماری ها

13 تا 15:30

بیماری ها

8 تا 13

دوشنبه

96/5/9

بیماری ها

13 تا 15:30

   

سه شنبه

96/5/10

گسترش پزشکان

13 تا 15:30

   

چهارشنبه

96/5/11

       

پنجشنبه

96/5/12

       

جمعه

96/5/13

خانواده

13 تا 15:30

   

شنبه

96/5/14

خانواده

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/5/15

بحران

13 تا 15:30

   

دوشنبه

96/5/16

       

سه شنبه

96/5/17

مدارس

13 تا 15:30

روان

9 تا 12

چهارشنبه

96/5/18

       

پنجشنبه

96/5/19

       

جمعه

96/5/20

گسترش

13 تا 15:30

   

شنبه

96/5/21

       

یکشنبه

96/5/22

گسترش

13 تا 15:30

کارشناسان مسئول

9 تا 11

دوشنبه

96/5/23

   

خانواده

8 تا 15:30

سه شنبه

96/5/24

آموزش

13 تا 15:30

سرپرستان مراکز

10:30 تا 12:30

چهارشنبه

96/5/25

       

پنجشنبه

96/5/26

       

جمعه

96/5/27

محیط

13 تا 15:30

روان

8 تا 13

شنبه

96/5/28

   

روان

8 تا 15:30

یکشنبه

96/5/29

   

روان

8 تا 15:30

دوشنبه

96/5/30

   

روان

8 تا 15:30

سه شنبه

96/5/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار