مرداد 97

مرداد

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

خانواده

9 تا 14

دوشنبه

97/5/1

   

خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/5/2

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/5/3

       

پنجشنبه

97/5/4

       

جمعه

97/5/5

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

97/5/6

       

یکشنبه

97/5/7

   

خانواده

9 تا 14

دوشنبه

97/5/8

   

خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/5/9

   

خانواده

9 تا 14

چهارشنبه

97/5/10

       

پنجشنبه

97/5/11

       

جمعه

97/5/12

   

خانواده

9 تا 14

شنبه

97/5/13

   

آموزش

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/5/14

گسترش

۱۳ تا ۱۵

بیمه روستایی

9 تا 13

دوشنبه

97/5/15

   

مدارس

۹ تا ۱۳

سه شنبه

97/5/16

   

مدارس

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/5/17

       

پنجشنبه

97/5/18

       

جمعه

97/5/19

       

شنبه

97/5/20

صیانت

۱۳ تا ۱۵

   

یکشنبه

97/5/21

       

دوشنبه

97/5/22

   

حرفه ای

۹ تا ۱۲

سه شنبه

97/5/23

       

چهارشنبه

97/5/24

       

پنجشنبه

97/5/25

       

جمعه

97/5/26

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/5/27

   

محیط

9 تا 13

یکشنبه

97/5/28

   

بهورزان

9 تا 14

دوشنبه

97/5/29

       

سه شنبه

97/5/30

       

چهارشنبه

97/5/31

                                                                      

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار