شهریور 96

شهریور

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

روان

8 تا 15:30

چهارشنبه

96/6/1

       

پنجشنبه

96/6/2

       

جمعه

96/6/3

گسترش

13 تا 15:30

   

شنبه

96/6/4

   

دندان

8 تا 13

یکشنبه

96/6/5

بیماری ها

13 تا 15:30

کارشناسان مسئول

9 تا 13

دوشنبه

96/6/6

       

سه شنبه

96/6/7

       

چهارشنبه

96/6/8

       

پنجشنبه

96/6/9

       

جمعه

96/6/10

دارویی

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 13

شنبه

96/6/11

   

حرفه ای

 

یکشنبه

96/6/12

خانواده

13 تا 15:30

آموزش

10 تا 13

دوشنبه

96/6/13

خانواده

13 تا 15:30

بهداشت مدارس

8 تا 13

سه شنبه

96/6/14

   

تغذیه

8 تا 15:30

چهارشنبه

96/6/15

       

پنجشنبه

96/6/16

       

جمعه

96/6/17

       

شنبه

96/6/18

       

یکشنبه

96/6/19

   

مدارس

8 تا 15:30

دوشنبه

96/6/20

   

مدارس

8 تا 15:30

سه شنبه

96/6/21

م کارشناسان ستادی

13 تا 15:30

فرهنگی بسیج

8 تا 15:30

چهارشنبه

96/6/22

   

CMHC

8 تا 15:30

پنجشنبه

96/6/23

       

جمعه

96/6/24

صیانت

13 تا 15:30

   

شنبه

96/6/25

محیط

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12

یکشنبه

96/6/26

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/6/27

مراقبین سلامت

13 تا 15:30

   

سه شنبه

96/6/28

       

چهارشنبه

96/6/29

       

پنجشنبه

96/6/30

       

جمعه

96/6/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار