مهر 97

مهر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

خانواده

13 تا 15

   

یکشنبه

97/7/1

بیماری ها

13 تا15

   

دوشنبه

97/7/2

خانواده

13 تا15

   

سه شنبه

97/7/3

   

محیط

9 تا 13

چهارشنبه

97/7/4

       

پنجشنبه

97/7/5

       

جمعه

97/7/6

       

شنبه

97/7/7

بحران

13 تا15

   

یکشنبه

97/7/8

   

درمان

8 تا 15

دوشنبه

97/7/9

   

مدارس

۹ تا ۱۴

سه شنبه

97/7/10

       

چهارشنبه

97/7/11

       

پنجشنبه

97/7/12

       

جمعه

97/7/13

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/7/14

   

آموزش

9 تا 14

یکشنبه

97/7/15

بیماری ها

13 تا15

   

دوشنبه

97/7/16

صیانت

13 تا15

   

سه شنبه

97/7/17

   

پزشک گسترش

9 تا 14

چهارشنبه

97/7/18

       

پنجشنبه

97/7/19

       

جمعه

97/7/20

   

آموزش

9 تا 14

شنبه

97/7/21

   

آموزش

9 تا 14

یکشنبه

97/7/22

   

تغذیه

9 تا 14

دوشنبه

97/7/231

   

تغذیه

9 تا 14

سه شنبه

97/7/24

   

روان

9 تا 14

چهارشنبه

97/7/25

       

پنجشنبه

97/7/26

       

جمعه

97/7/27

   

خانواده

9 تا 14

شنبه

97/7/28

   

خانواده

9 تا 14

یکشنبه

97/7/29

   

بهورزان

8:30 تا 13

دوشنبه

97/7/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار