مهر 1396

مهر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

بیماری ها

13 تا 15:30

بهورزان

8 تا 12

شنبه

96/7/1

بیماری ها

13 تا 15:30

محیط

8 تا 12

یکشنبه

96/7/2

   

روان

8 تا 15:30

دوشنبه

96/7/3

   

روان

8 تا 15:30

سه شنبه

96/7/4

   

روان

8 تا 15:30

چهارشنبه

96/7/5

       

پنجشنبه

96/7/6

       

جمعه

96/7/7

       

شنبه

96/7/8

       

یکشنبه

96/7/9

بسیج

13 تا 15:30

روان

8 تا 12

دوشنبه

96/7/10

   

روان

8 تا 15:30

سه شنبه

96/7/11

دهان و دندان

13 تا 15:30

محیط

8 تا 12

چهارشنبه

96/7/12

       

پنجشنبه

96/7/13

       

جمعه

96/7/14

   

روان

8 تا 13

شنبه

96/7/15

       

یکشنبه

96/7/16

گسترش

13 تا 15:30

مدارس

8 تا 13

دوشنبه

96/7/17

خانواده

13 تا 15:30

حرفه ای

8 تا 13

سه شنبه

96/7/18

بحران

13 تا 15:30

بیماری ها

8 تا 13

چهارشنبه

96/7/19

       

پنجشنبه

96/7/20

       

جمعه

96/7/21

خانواده

13 تا 15:30

   

شنبه

96/7/22

   

آموزش

8 تا 13

یکشنبه

96/7/231

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/7/24

       

سه شنبه

96/7/25

       

چهارشنبه

96/7/26

       

پنجشنبه

96/7/27

       

جمعه

96/7/28

آموزش بهداشت

12 تا 15:3

   

شنبه

96/7/29

محیط

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/7/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار