آبان 97

آبان

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

دهان و دندان

9 تا 14

سه شنبه

97/8/1

   

حرفه ای

9تا 14

چهارشنبه

97/8/2

       

پنجشنبه

97/8/3

       

جمعه

97/8/4

بحران

13 تا 15

   

شنبه

97/8/5

   

آموزش

9 تا 14

یکشنبه

97/8/6

   

آموزش

9 تا 14

دوشنبه

97/8/7

       

سه شنبه

97/8/8

       

چهارشنبه

97/8/9

       

پنجشنبه

97/8/10

       

جمعه

97/8/11

   

آموزش

9 تا 14

شنبه

97/8/12

آموزش

13 تا 15

   

یکشنبه

97/8/13

آموزش

13 تا 15

   

دوشنبه

97/8/14

       

سه شنبه

97/8/15

       

چهارشنبه

97/8/16

       

پنجشنبه

97/8/17

       

جمعه

97/8/18

       

شنبه

97/8/19

بیماری ها

13 تا 15

   

یکشنبه

97/8/20

بحران

13 تا 15

   

دوشنبه

97/8/21

   

مدارس

۸ تا ۱۴

سه شنبه

97/8/22

       

چهارشنبه

97/8/23

       

پنجشنبه

97/8/24

       

جمعه

97/8/25

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/8/26

   

مدارس

9 تا 14

یکشنبه

97/8/27

   

بهورزان

9 تا 14

دوشنبه

97/8/28

   

خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/8/29

   

محیط

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/8/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار