آبان 96

آبان

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

خانواده

8 تا 13

دوشنبه

96/8/1

   

مدارس

8 تا 13

سه شنبه

96/8/2

آموزش

13 تا 15:30

   

چهارشنبه

96/8/3

       

پنجشنبه

96/8/4

       

جمعه

96/8/5

   

مدارس

8 تا 15

شنبه

96/8/6

روان

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/8/7

بیماریها

13 تا 15:30

روان

8 تا 12

دوشنبه

96/8/8

بیماریها

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 13

سه شنبه

96/8/9

گسترش

13 تا 15:30

   

چهارشنبه

96/8/10

       

پنجشنبه

96/8/11

       

جمعه

96/8/12

   

دهان و دندان

8 تا 15

شنبه

96/8/13

مدارس

12 تا 15:30

کارشناسان مسئول

9 تا 11

یکشنبه

96/8/14

بحران

13 تا 15:30

تغذیه

8 تا 12:30

دوشنبه

96/8/15

   

آموزش

8 تا 12:30

سه شنبه

96/8/16

       

چهارشنبه

96/8/17

       

پنجشنبه

96/8/18

       

جمعه

96/8/19

خانواده

13 تا 15:30

   

شنبه

96/8/20

خانواده

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12

یکشنبه

96/8/21

گسترش

13 تا 15:30

معاونت

9 تا 11

دوشنبه

96/8/22

گسترش

13 تا 15:30

روان

8 تا 12

سه شنبه

96/8/23

محیط

13 تا 15:30

روان

8 تا 12

چهارشنبه

96/8/24

       

پنجشنبه

96/8/25

       

جمعه

96/8/26

       

شنبه

96/8/27

       

یکشنبه

96/8/28

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/8/29

روان

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12:30

سه شنبه

96/8/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار