آذر 96

آذر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

12:30تا14:30

آموزش

روابط عمومی

8 تا 13

چهارشنبه

96/9/1

       

پنجشنبه

96/9/2

       

جمعه

96/9/3

       

شنبه

96/9/4

دندان

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/9/5

بسیج

13 تا 15:30

   

دوشنبه

96/9/6

   

بیماری ها

8 تا 15:30

سه شنبه

96/9/7

   

صیانت

8 تا 12

چهارشنبه

96/9/8

       

پنجشنبه

96/9/9

       

جمعه

96/9/10

       

شنبه

96/9/11

13 تا 15:30

آموزش

حرفه ای

8 تا 13

یکشنبه

96/9/12

   

دارویی

11 تا 13

دوشنبه

96/9/13

13 تا 15:30

فرهنگی

آموزش

8 تا 13

سه شنبه

96/9/14

       

چهارشنبه

96/9/15

       

پنجشنبه

96/9/16

       

جمعه

96/9/17

   

آموزش

8 تا 15

شنبه

96/9/18

   

حرفه ای

8 تا 13

یکشنبه

96/9/19

   

مدارس

8 تا 15:30

دوشنبه

96/9/20

   

مدارس

8 تا 15:30

سه شنبه

96/9/21

خانواده

13 تا 15:30

گسترش

8 تا 13

چهارشنبه

96/9/22

   

روان

8 تا 15:30

پنجشنبه

96/9/23

       

جمعه

96/9/24

روان

13 تا 15:30

   

شنبه

96/9/25

محیط

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12:30

یکشنبه

96/9/26

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/9/27

گسترش

13 تا 15:30

گسترش

8 تا 13

سه شنبه

96/9/28

 

 

محیط

8 تا 12

چهارشنبه

96/9/29

       

پنجشنبه

96/9/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار