دی 96

دی

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

جمعه

96/10/1

       

شنبه

96/10/2

       

یکشنبه

96/10/3

   

بحران

8 تا 13

دوشنبه

96/10/4

       

سه شنبه

96/10/5

       

چهارشنبه

96/10/6

       

پنجشنبه

96/10/7

       

جمعه

96/10/8

دارویی

13 تا 15:30

   

شنبه

96/10/9

بیماری ها

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/10/10

بیماری ها

13 تا 15:30

   

دوشنبه

96/10/11

خانواده

13 تا 15:30

   

سه شنبه

96/10/12

خانواده

13 تا 15:30

   

چهارشنبه

96/10/13

       

پنجشنبه

96/10/14

       

جمعه

96/10/15

       

شنبه

96/10/16

       

یکشنبه

96/10/17

       

دوشنبه

96/10/18

   

تغذیه

8 تا 15

سه شنبه

96/10/19

       

چهارشنبه

96/10/20

       

پنجشنبه

96/10/21

       

جمعه

96/10/22

آموزش

13 تا 15:30

   

شنبه

96/10/23

محیط

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/10/24

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/10/25

روان

13 تا 15:30

   

سه شنبه

96/10/26

   

آموزش

8 تا 13

چهارشنبه

96/10/27

       

پنجشنبه

96/10/28

       

جمعه

96/10/29

       

شنبه

96/10/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار