بهمن 96

بهمن

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

   

مراقبت سلامت

8 تا 13

یکشنبه

96/11/1

   

مراقبت سلامت

8 تا 13

دوشنبه

96/11/2

بیاریها

13 تا 15:30

مراقبت سلامت

8 تا 13

سه شنبه

96/11/3

بیماریها

13 تا 15:30

مراقبت سلامت

8 تا 13

چهارشنبه

96/11/4

       

پنجشنبه

96/11/5

       

جمعه

96/11/6

   

مراقب سلامت

8 تا 12

شنبه

96/11/7

   

مراقب سلامت

8 تا 13

یکشنبه

96/11/8

مدارس

13 تا 15:30

مراقب سلامت

8 تا 13

دوشنبه

96/11/9

گسترش

13 تا 15:30

مراقب سلامت

8 تا 13

سه شنبه

96/11/10

گسترش

13 تا 15:30

مراقب سلامت

8 تا 13

چهارشنبه

96/11/11

       

پنجشنبه

96/11/12

       

جمعه

96/11/13

بیاریها

13 تا 15:30

بهداشت حرفه ای

8 تا 13

شنبه

96/11/14

   

فرهنگی

8 تا 15:30

یکشنبه

96/11/15

بحران

13 تا 15:30

رزرو

8 تا 13

دوشنبه

96/11/16

گسترش

13 تا 15:30

تغذیه

8 تا 13

سه شنبه

96/11/17

گسترش

13 تا 15:30

   

چهارشنبه

96/11/18

       

پنجشنبه

96/11/19

       

جمعه

96/11/20

       

شنبه

96/11/21

       

یکشنبه

96/11/22

محیط

13 تا 15:30

درمان

8 تا 13

دوشنبه

96/11/23

م کارشناسان ستادی

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12

سه شنبه

96/11/24

سامانه سیب

13 تا 15:30

محیط

8 تا 12

چهارشنبه

96/11/25

       

پنجشنبه

96/11/26

       

جمعه

96/11/27

       

شنبه

96/11/28

بهداشت خانواده

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12

یکشنبه

96/11/29

   

بهورز

8 تا 15:30

دوشنبه

96/11/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار