بهمن 97

بهمن

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

دوشنبه

97/11/1

       

سه شنبه

97/11/2

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/11/3

       

پنجشنبه

97/11/4

       

جمعه

97/11/5

   

آموزش

۹ تا ۱۳

شنبه

97/11/6

بیماری ها

۱۳ تا ۱۵

   

یکشنبه

97/11/7

   

درمان

8 تا 15

دوشنبه

97/11/8

   

مدارس

۹ تا ۱۴

سه شنبه

97/11/9

       

چهارشنبه

97/11/10

       

پنجشنبه

97/11/11

       

جمعه

97/11/12

       

شنبه

97/11/13

   

آموزش

 

یکشنبه

97/11/14

صیانت

۱۳ تا ۱۵

   

دوشنبه

97/11/15

   

تغذیه

۹ تا ۱۳

سه شنبه

97/11/16

گسترش

۱۳ تا ۱۵

   

چهارشنبه

97/11/17

       

پنجشنبه

97/11/18

       

جمعه

97/11/19

       

شنبه

97/11/20

       

یکشنبه

97/11/21

       

دوشنبه

97/11/22

       

سه شنبه

97/11/23

   

آموزش

9 تا 14

چهارشنبه

97/11/24

       

پنجشنبه

97/11/25

       

جمعه

97/11/26

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/11/27

   

محیط

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/11/28

   

بهورزان

9 تا 15

دوشنبه

97/11/29

   

حر فه ای

9 تا 15

سه شنبه

97/11/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار