اسفند 97

اسفند

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

چهارشنبه

97/12/1

       

پنجشنبه

97/12/2

       

جمعه

97/12/3

       

شنبه

97/12/4

بیماری های

13 تا 15

   

یکشنبه

97/12/5

   

دهان و دندان

9 تا 14

دوشنبه

97/12/6

روز زن

13 تا 15

محیط

9 تا 13

سه شنبه

97/12/7

آموزش

13 تا 15

   

چهارشنبه

97/12/8

       

پنجشنبه

97/12/9

       

جمعه

97/12/10

آموزش

13 تا 15

   

شنبه

97/12/11

   

مدارس

9 تا 14

یکشنبه

97/12/12

   

مدارس

9 تا 14

دوشنبه

97/12/13

   

دارویی

8:30تا 14

سه شنبه

97/12/14

گسترش ج

13 تا 15

آموزش

9 تا 13

چهارشنبه

97/12/15

       

پنجشنبه

97/12/16

       

جمعه

97/12/17

   

حرفه ای

9 تا 13

شنبه

97/12/18

بیماری ها

13 تا 15

بهورزان

9 تا 13

یکشنبه

97/12/19

   

کارشناسان مسئول

9 تا 11

دوشنبه

97/12/20

   

تغذیه

9 تا 13

سه شنبه

97/12/21

   

سرپرستان

9 تا 11

چهارشنبه

97/12/22

       

پنجشنبه

97/12/23

       

جمعه

97/12/24

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/12/25

خانواده

13 تا 15

   

یکشنبه

97/12/26

خانواده

13 تا 15

   

دوشنبه

97/12/27

       

سه شنبه

97/12/28

       

چهارشنبه

97/12/29

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار