اسفند 96

اسفند

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

سه شنبه

96/12/1

       

چهارشنبه

96/12/2

       

پنجشنبه

96/12/3

       

جمعه

96/12/4

آموزش

13 تا 15:30

درمان

8 تا 13

شنبه

96/12/5

آموزش

13 تا 15:30

   

یکشنبه

96/12/6

دندان

13 تا 15:30

دندان

8 تا 13

دوشنبه

96/12/7

بحران

13 تا 15:30

حرفه ای

8 تا 13

سه شنبه

96/12/8

محیط

13 تا 15:30

بحران

8 تا 13

چهارشنبه

96/12/9

       

پنجشنبه

96/12/10

       

جمعه

96/12/11

مدارس

13 تا 15:30

آموزش

8 تا 12

شنبه

96/12/12

مدارس

13 تا 15:30

کارشناسان مسئول

9 تا 11

یکشنبه

96/12/13

دارویی

13 تا 15:30

دارویی

8 تا 13

دوشنبه

96/12/14

خانواده

13 تا 15:30

تغذیه

8 تا 12

سه شنبه

96/12/15

خانواده

13 تا 15:30

سرپرستان مراکز

9 تا 11

چهارشنبه

96/12/16

       

پنجشنبه

96/12/17

       

جمعه

96/12/18

خانواده

13 تا 15:30

حرفه ای

8 تا 13

شنبه

96/12/19

   

مسئولین پایگاه

9 تا 12

یکشنبه

96/12/20

   

بهورز

8 تا 15

دوشنبه

96/12/21

روان

روان

روان

8 تا 15

سه شنبه

96/12/22

گسترش

13 تا 15:30

روابط عمومی

9 تا 12:30

چهارشنبه

96/12/23

       

پنجشنبه

96/12/24

       

جمعه

96/12/25

       

شنبه

96/12/26

   

فرهنگی صیانت

8 تا 12

یکشنبه

96/12/27

       

دوشنبه

96/12/28

       

سه شنبه

96/12/29

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار