شهریور 97

شهریور

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

پنجشنبه

97/6/1

       

جمعه

97/6/2

تغذیه

13 تا 15

   

شنبه

97/6/3

       

یکشنبه

97/6/4

   

حرفه ای

 

دوشنبه

97/6/5

   

خانواده

9 تا 14

سه شنبه

97/6/6

جشن عید غدیر

14 تا 15

خانواده

9 تا 14

چهارشنبه

97/6/7

       

پنجشنبه

97/6/8

       

جمعه

97/6/9

   

آموزش

۹ تا ۱۴

شنبه

97/6/10

بیماری ها

13 تا 15

   

یکشنبه

97/6/11

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۴

دوشنبه

97/6/12

   

تغذیه

9 تا 13

سه شنبه

97/6/13

   

کارشناسان مسئول

۹ تا ۱۱

چهارشنبه

97/6/14

       

پنجشنبه

97/6/15

       

جمعه

97/6/16

آموزش

13 تا 15

   

شنبه

97/6/17

آموزش

13 تا 15

   

یکشنبه

97/6/18

   

حراست

8 تا 15

دوشنبه

97/6/19

   

مدارس

۹ تا ۱۴

سه شنبه

97/6/20

   

مدارس

۹ تا ۱۴

چهارشنبه

97/6/21

       

پنجشنبه

97/6/22

       

جمعه

97/6/23

روان

13 تا 15

   

شنبه

97/6/24

   

محیط

9 تا 13

یکشنبه

97/6/25

   

بهورزان

8:30 تا 13

دوشنبه

97/6/26

   

آموزش

9 تا 13

سه شنبه

97/6/27

       

چهارشنبه

97/6/28

       

پنجشنبه

97/6/29

       

جمعه

97/6/30

بحران

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

97/6/31

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار