آذر 97

آذر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

پنجشنبه

97/9/1

       

جمعه

97/9/2

       

شنبه

97/9/3

       

یکشنبه

97/9/4

میلاد پیامبر

12 تا 15

   

دوشنبه

97/9/5

صیانت

13 تا 15

   

سه شنبه

97/9/6

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/9/7

       

پنجشنبه

97/9/8

       

جمعه

97/9/9

بیماری ها

13 تا 15

   

شنبه

97/9/10

گسترش ج

13 تا 15

آموزش

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/9/11

   

خانواده

9 تا 14

دوشنبه

97/9/12

   

تغذیه

۹ تا ۱۳

سه شنبه

97/9/13

   

تغذیه

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/9/14

       

پنجشنبه

97/9/15

       

جمعه

97/9/16

پزشک خانواده

۱۳ تا ۱۵

   

شنبه

97/9/17

   

آموزش

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/9/18

   

مدارس

9 تا 14

دوشنبه

97/9/19

   

مدارس

9 تا 14

سه شنبه

97/9/20

   

حرفه ای

9 تا 14

چهارشنبه

97/9/21

       

پنجشنبه

97/9/22

       

جمعه

97/9/23

   

روان

9 تا 14

شنبه

97/9/24

   

محیط

9 تا 13

یکشنبه

97/9/25

   

کارشناس مسئول

۹ تا ۱۲

دوشنبه

97/9/26

بحران

۱۳ تا ۱۵

بهورزان

9 تا 13

سه شنبه

97/9/27

       

چهارشنبه

97/9/28

       

پنجشنبه

97/9/29

       

جمعه

97/9/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار