دی 97

دی

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

شنبه

97/10/1

       

یکشنبه

97/10/2

   

حرفه ای

9 تا 14

دوشنبه

97/10/3

خانواده

13 تا 15

   

سه شنبه

97/10/4

خانواده

13 تا 15

   

چهارشنبه

97/10/5

       

پنجشنبه

97/10/6

       

جمعه

97/10/7

       

شنبه

97/10/8

       

یکشنبه

97/10/9

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۴

دوشنبه

97/10/10

       

سه شنبه

97/10/11

       

چهارشنبه

97/10/12

       

پنجشنبه

97/10/13

       

جمعه

97/10/14

   

تغذیه

۹ تا ۱۳

شنبه

97/10/15

       

یکشنبه

97/10/16

بحران

13 تا 15

   

دوشنبه

97/10/17

بحران

13 تا 15

   

سه شنبه

97/10/18

       

چهارشنبه

97/10/19

       

پنجشنبه

97/10/20

       

جمعه

97/10/21

       

شنبه

97/10/22

آموزش

13 تا 15

   

یکشنبه

97/10/23

آموزش

13 تا 15

بهورزان

8:30 تا 12

دوشنبه

97/10/24

       

سه شنبه

97/10/25

   

آموزش

۹ تا ۱۳

چهارشنبه

97/10/26

       

پنجشنبه

97/10/27

       

جمعه

97/10/28

روان

13 تا 15

   

شنبه

97/10/29

   

محیط

۹ تا ۱۳

یکشنبه

97/10/30

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار