غربالگری نوزادان

منطقه

نام مركز

شماره تلفن

منطقه

نام مركز

شماره تلفن

10

مركزاكبرآباد

55149454

55149469

55787980م

55758727

16

مركزجواد الرضا

55518444

10

مرکز شماره 10

66838772

66865254

66865256

16

مركزشهيدواحدي

55015508

55532449

10

مركزچهارده معصوم

66638204

66638205

666963931

16

مركزدارالشفاامام رضا(ع)

55080535

55080066

10

مركزقمربني هاشم

66695959

66657997

66657934

16

مركزشيخ احمدكافي

55061138

55066850

11

مركزفرمانفرمائيان

66928488

66591011

66924138

66591110

16

مرکز جوادیه

55685450

55681122

55681144

10

مرکز شماره 21

66055984

66022765

16

مركزبخش نوشش

55081538

55085952

55337100

11

مركزابن سينا

55417562

55427090

17

مركزابوذر

55747475

11

مركزثلاث

55382813

55368844

17

مركزشجاع فرد

66690712

66680801

11

مركزحكيم اعتماد

55646050

55646565

17

مركزميثم

55707333

55732820

55732991

11

مركزشماره 31

61694149

66466403

17

مركزشهيداحمدي

55824030

55856818

16

مركزپارك بعثت

55064007

55319645

17

مركزشهيد

شاه آبادی

66237816-

66205187

منطقه

نام مركز

شماره تلفن

منطقه

نام مركز

شماره تلفن

17

مركزخاكباز

66239074

66322554

66299331

19

مركزشهيدآيت

55854000

55854006

55825272

17

مركزمهرگان

55643014

55672600

19

مركزاسماعيل آباد

55820009

55838389

55854131

19

مركزامام صادق(ع)

55828222

55884686

55884676

19

مركزامام حسن مجتبی(ع)

55008329

55516641

19

مرکز امام علی(ع)

55517090

55025547

55023438

19

مرکز دادوش

55852535

55883656

19

مرکزامام محمدباقر(ع)

(مرکز روستایی)

55193322

55193050

19

مركزنعمت آباد

55820208

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار