اسامی مراکز غربالگری قند و چربی

 

لیست آزمایشگاههای انجام آزمایش قند وچربی رایگان تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

آزمایشگاه هایی که قابلیت انجام آزمایش را داشته باشند، آزمایش مذکور را انجام می دهند، در غیر اینصورت نمونه خون توسط آزمایشگاه اخذ و پس از انجام سانتریفیوژ، طبق جداول زیر ارجاع داده می شود:

منطقه

مراکز اخذ و ارسال کننده نمونه

شماره تلفن

11

ثلاث

55382813-55368844

10

اکبرآباد

55149454-55149469

17

شاه آبادی

66237816

16

دارالشفا امام رضا

55080535-55080066

منطقه

مراکز دریافت کننده وانجام آزمایش

شماره تلفن

11

فرمانفرماییان

66591011-66924138

19

شهید آیت

55854000-55854006

 

کلیه مراجعینی که فرم ارجاع همراه داشته باشند، آزمایش قند خون و کلسترول ناشتا به صورت رایگان برای آنها انجام می گردد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار