اسامی مراکز غربالگری قند و چربی

انجام آزمایش قند خون با دستگاه گلوکومتر در همه مراکز و پایگاهها

به صورت رایگان انجام می شود .

 

لیست آزمایشگاههای انجام آزمایش قند وچربی رایگان در 5 منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

آزمایشگاه هایی که قابلیت انجام آزمایش را داشته باشند، آزمایش مذکور را انجام می دهند، در غیر اینصورت نمونه خون توسط آزمایشگاه اخذ و پس از انجام سانتریفیوژ، طبق جداول زیر ارجاع داده می شود

 

منطقه

مراکز اخذ و ارسال کننده نمونه

شماره تلفن

11

ثلاث

55382813-55368844

10

اکبرآباد

55149454-55149469

17

شاه آبادی

66237816

16

دارالشفا امام رضا

55080535-55080066

 

 

 

منطقه

مراکز دریافت کننده وانجام آزمایش

شماره تلفن

11

فرمانفرماییان

66591011-66924138

19

شهید احمدی


55824030

55856818

 

 

 

لیست آزمایشگاههای انجام آزمایش قند وچربی رایگان در منطقه ذکر شده

تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

شماره تلفن

محدوده مرکز

منطقه

55770206 -55707222

ابوذر

17

55646050-55646565

حکیم اعتماد

10

55193322-55193050

امام محمد باقر

19

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار