• 05 آبان 1400

آبان

آبان

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

شنبه

1400/8/1

9:30 تا 8:30

روان

 

خانواده

یکشنبه

1400/8/2

 

 

 

خانواده

دوشنبه

1400/8/3

 

 

9 تا 10

آموزش

سه شنبه

1400/8/4

 

 

12 تا 13

آموزش

چهارشنبه

1400/8/5

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/8/6

 

 

 

 

جمعه

1400/8/7

 

 

9 تا 10

خانواده

شنبه

1400/8/8

 

 

 

 

یکشنبه

1400/8/9

 

 

10 تا 14

خانواده

دوشنبه

1400/8/10

 

 

 

 

سه شنبه

1400/8/11

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/8/12

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/8/13

 

 

 

 

جمعه

1400/8/14

 

 

 

 

شنبه

1400/8/15

 

 

8 تا 14

تغذیه

یکشنبه

1400/8/16

12 تا 14

آمار

9 تا 11

حرفه ای

دوشنبه

1400/8/17

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/8/18

 

 

8 تا 14

غیرواگیر

چهارشنبه

1400/8/19

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/8/20

 

 

 

 

جمعه

1400/8/21

 

 

 

 

شنبه

1400/8/22

 

 

 8 تا 10

مادران خ

یکشنبه

1400/8/23

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/8/24

 

 

8 تا14

گسترش

سه شنبه

1400/8/25

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/8/26

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/8/27

 

 

 

 

جمعه

1400/8/28

 

 

 

 

شنبه

1400/8/29

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/8/30