• 05 آبان 1400

آذر

آذر

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

دوشنبه

1400/9/1

 

 

 

 

سه شنبه

1400/9/2

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/9/3

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/9/4

 

 

 

 

جمعه

1400/9/5

 

 

 

 

شنبه

1400/9/6

 

 

9 تا 12

میانسالان

یکشنبه

1400/9/7

 

 

9 تا 12

خانواده

دوشنبه

1400/9/8

 

 

 

 

سه شنبه

1400/9/9

 

 

9 تا 11

محیط

چهارشنبه

1400/9/10

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/9/11

 

 

 

 

جمعه

1400/9/12

 

 

 

 

شنبه

1400/9/13

 

 

 

 

یکشنبه

1400/9/14

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/9/15

 

 

8 تا 10

مادران خ

سه شنبه

1400/9/16

 

 

9 تا 12

آموزش

چهارشنبه

1400/9/17

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/9/18

 

 

 

 

جمعه

1400/9/19

 

 

 

 

شنبه

1400/9/20

 

 

 

 

یکشنبه

1400/9/21

 

 

8 تا 14

گسترش

دوشنبه

1400/9/22

 

 

8 تا 14

آموزش

سه شنبه

1400/9/23

 

 

8 تا 14

آموزش

چهارشنبه

1400/9/24

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/9/25

 

 

 

 

جمعه

1400/9/26

 

 

 

 

شنبه

1400/9/27

 

 

8 تا 14 

روان

یکشنبه

1400/9/28

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/9/29

 

 

 

 

سه شنبه

1400/9/30