• 00/02/03

اخبار

اجرای پایلوت مرکز مجازی خدمات تخصصی سلامت روان جامعه نگر مرکز بهداشت جنوب تهران در منطقه 10 تهران

اجرای پایلوت مرکز مجازی خدمات تخصصی سلامت روان جامعه نگر مرکز بهداشت جنوب تهران در منطقه 10 تهران

کارشناس مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران از راه‌اندازی مرکز مجازی خدمات تخصصی سلامت روان جامعه نگر با همکاری دانشکده مجازی، گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت خبر داد.