• 00/02/03

اخبار

دکتر محمد آسایی: کووید 19 نتوانسته ایران را در ارائه خدمات بهداشتی به‌زانو دربیاورد
بازدید مسئولان وزارت بهداشت از مرکز بهداشت جنوب تهران

دکتر محمد آسایی: کووید 19 نتوانسته ایران را در ارائه خدمات بهداشتی به‌زانو دربیاورد

مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی و رئیس مرکز مدیریت شبکه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز اکبرآباد مرکز بهداشت جنوب تهران بازدید کردند.

 رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران همدلی ایجادشده در طرح شهید سلیمانی را نعمتی بزرگ دانست
قدردانی از سازمان‌ها و نهادهای همکار در طرح شهید سلیمانی

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران همدلی ایجادشده در طرح شهید سلیمانی را نعمتی بزرگ دانست

دکتر محمدرضا سلمانی در جلسه‌ای از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای همکار در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح نعمت بزرگی را فراهم کرد تا با همدلی ایجادشده از شدت بیماری و تلفات مرتبط با بیماری کاسته شود.

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران همدلی ایجادشده در طرح شهید سلیمانی را نعمتی بزرگ دانست
قدردانی از سازمان‌ها و نهادهای همکار در طرح شهید سلیمانی

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران همدلی ایجادشده در طرح شهید سلیمانی را نعمتی بزرگ دانست

دکتر محمدرضا سلمانی در جلسه‌ای از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای همکار در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و گفت: اجرای این طرح نعمت بزرگی را فراهم کرد تا با همدلی ایجادشده از شدت بیماری و تلفات مرتبط با بیماری کاسته شود.