• 00/02/03

اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح مقابله با کرونا در طرح شهید سلیمانی در ستاد فرماندهی بسیج منطقه 19

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح مقابله با کرونا در طرح شهید سلیمانی در ستاد فرماندهی بسیج منطقه 19

کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران هماهنگی اجرای طرح مقابله با کرونا به نحوه انجام بیماریابی و آزمایش سریع کووید 19 بر اساس دستورالعمل‌های ستاد کرونا اشاره کرد.