• 05 آبان 1400

اردیبهشت 1400

 

نام واحد - ساعت

نام واحد- ساعت

روز

تاریخ

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/2/1

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/2/2

 

 

 

 

جمعه

1400/2/3

 

 

 

 

شنبه

1400/2/4

 

 

11 تا 12

آموزش

یکشنبه

1400/2/5

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/2/6

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/2/7

 

 

9 تا 11

حرفه ای

چهارشنبه

1400/2/8

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/2/9

 

 

 

 

جمعه

1400/2/10

 

 

8 تا 14

 دارویی

شنبه

1400/2/11

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

یکشنبه

1400/2/12

 

 

9 تا 12

آموزش

دوشنبه

1400/2/13

 

 

 

 

سه شنبه

1400/2/14

 

 

8 تا 10

گسترش

چهارشنبه

1400/2/15

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/2/16

 

 

 

 

جمعه

1400/2/17

 

 

 

 

شنبه

1400/2/18

 

 

8 تا 14

خانواده

یکشنبه

1400/2/19

 

 

9 تا 12

آموزش

دوشنبه

1400/2/20

 

 

8 تا 10

مادران خ

سه شنبه

1400/2/21

 

 

8 تا 10

خانواده

چهارشنبه

1400/2/22

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/2/23

 

 

 

 

جمعه

1400/2/24

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

شنبه

1400/2/25

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/2/26

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/2/27

 

 

8 تا 13

گسترش

سه شنبه

1400/2/28

 

 

8 تا 10

کودک

چهارشنبه

1400/2/29

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/2/30

 

 

 

 

جمعه

1400/2/31

 

لیست اخبار صفحه :0