• 05 آبان 1400

اسفند

اسفند 1400

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

9 تا 12

میانسالان

یکشنبه

1400/12/1

 

 

 

 

دوشنبه

1400/12/2

 

 

 

 

سه شنبه

1400/12/3

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/12/4

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/12/5

 

 

 

 

جمعه

1400/12/6

 

 

9 تا 14

آموزش

شنبه

1400/12/7

 

 

9 تا 14

آموزش

یکشنبه

1400/12/8

 

 

 

 

دوشنبه

1400/12/9

 

 

 

 

سه شنبه

1400/12/10

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/12/11

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/12/12

 

 

 

 

جمعه

1400/12/13

 

 

8 تا 14

دارویی

شنبه

1400/12/14

 

 

8 تا 14

گسترش

یکشنبه

1400/12/15

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/12/16

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/12/17

 

 

9 تا 11

حرفه ای

چهارشنبه

1400/12/18

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/12/19

 

 

 

 

جمعه

1400/12/20

 

 

 

 

شنبه

1400/12/21

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/12/22

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/12/23

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/12/24

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/12/25

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/12/26

 

 

 

 

جمعه

1400/12/27

 

 

 

 

شنبه

1400/12/28

 

 

 

 

یکشنبه

1400/12/29