• 00/02/21

الایزا

واحد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد با هماهنگی واحد گسترش مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه بررسی نحوۀ پایش از طریق چک‌لیست‌های اختصاصی و عمومی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسۀ ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار مراکز خدمات جامع سلامت با موضوع بررسی نحوۀ پایش از طریق چک‌لیست‌های اختصاصی و عمومی، نحوه ثبت در سامانه سیب و کارسنجی روز چهارشنبه 7 آذر 97 برای 32 تن از روانشناسان مراکز تحت پوشش در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در این جلسه زهرا مرتضوی، کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران به بررسی چک‌لیست‌های اختصاصی و عمومی پایش پرداخت و به نحوۀ ثبت اقدامات در سامانه سیب اشاره کرد.
در ادامه دکتر زهرا ندا، کارشناس مسئول واحد گسترش این مرکز در خصوص نحوه کارسنجی و پرداخت‌های کارشناسان سلامت روان و رفتار مراکز اشاره کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی