• 00/02/21

برچسب تغذیه

هدف کلی: ارتقا سطح سلامت دهان و دندان افراد جامعه                                                                

اهداف اختصاصی:

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان دانش آموزان دوره ابتدایی

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک ها

ارتقا سطح سلامت دهان و دندان مادران باردار و شیر ده

بهبود کمی و کیفی وضعیت ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان

افزایش آگاهی مردم در زمینه بهداشت دهان و دندان

فرآیند های آموزشی

1- آموزش بهداشت دهان و دندان برای گروه های هدف.

2- آموزش و توانمند سازی شغلی دندانپزشکان و دستیاران دهان و دندان .

3- آموزش سلامت دهان و دندان برای کادر بهداشتی.

4- آموزش بهداشت دهان و دندان برای دانش آموزان زیر 12 سال .

5- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و معلمین مدارس.

6- آموزش بهداشت دهان و دندان برای مدیران و مربیان مهد کودکها.

فرایندهای اجرایی

1- معاینه دهان و دندان گروههای هدف.

2- انجام طرح وارنیش دانش آموزان زیر 12 سال.

3- فیشورسیلانت تراپی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

4- ترمیم دندان 6 سالگی دانش آموزان 6 تا 12 سال.

5- حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.

6- جرم گیری مادران باردار ، شیرده و کودکان زیر 12 سال.

7- کارهای روتین واحد بهداشت دهان و دندان (خدمات دندانپزشکی).

8- آمار و اطلاعات.

9- پایش و ارزشیابی از مراکز بهداشتی درمانی (دندانپزشکان، بدستیاران دهان و دندان).

10- پایش و ارزشیابی ازپایگاههاو خانه های بهداشت (بهورزان).

11- پایش و ارزشیابی از مدارس، مهدکودکها و پایگاههای بهداشتی.

12- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز.

13- برآورد اعتبار مورد نیاز.

14- توزیع تجهیزات و مواد مصرفی ارسال شده از دفتر سلامت دهان و دندان.

15- مشارکت در طرح های تحقیقاتی واحد بهداشت دهان و دندان.

تاکید بر اجرای برنامه های پیشگیری به شرح زیر:

1 انجام دانش آموزان زیر 12 سال.

2 فیشورسیلانت دانش آموزان 6 تا 12 سال.

3 حذف دندان عفونی غیرقابل نگهداری در کودکان زیر 12 سال.