• 05 آبان 1400

بهمن

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

جمعه

1400/11/1

 

 

 

 

شنبه

1400/11/2

 

 

 

 

یکشنبه

1400/11/3

 

 

8 تا 14

خانواده

دوشنبه

1400/11/4

 

 

9 تا 11

محیط

سه شنبه

1400/11/5

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/11/6

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/11/7

 

 

 

 

جمعه

1400/11/8

 

 

 

 

شنبه

1400/11/9

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

یکشنبه

1400/11/10

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/11/11

 

 

 

 

سه شنبه

1400/11/12

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/11/13

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/11/14

 

 

 

 

جمعه

1400/11/15

 

 

 

 

شنبه

1400/11/16

 

 

9 تا 12

میانسالان

یکشنبه

1400/11/17

 

 

 

 

دوشنبه

1400/11/18

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/11/19

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/11/20

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/11/21

 

 

 

 

جمعه

1400/11/22

 

 

   

شنبه

1400/11/23

 

 

8 تا 14

 روان

یکشنبه

1400/11/24

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/11/25

 

 

 

 

سه شنبه

1400/11/26

 

 

9 تا 11

محیط

چهارشنبه

1400/11/27

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/11/28

 

 

 

 

جمعه

1400/11/29

 

 

9 تا 12

آموزش

شنبه

1400/11/30