• 00/02/21

تراکت های آموزشی

رییس واحد حسابداری

نسرین قادری قهفرخی

سمت سازمانی:

رییس حسابداری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری

حسابدار دانشکده پیراپزشکی از سال 84 لغایت 88

رییس حسابداری مرکز تحقیقات علوم و فنّاوری از سال 88 لغایت 94

تجارب

شرکت در دوره‌ها و سمینارهای حسابداری و حسابرسی مالی

فایل ها