• 04 فروردین 1402

تماس با ما

نام واحد

کارشناسان

تلفن مستقیم

داخلی

مدیریت

رئیس مرکز: آقای دکتر سلمانی

66957211

 

معاون مرکز: آقای مهندس کشیر

66978050 (فاکس)

 

مسئول دفتر: خانم اسماعیلی

66978204

450 و 451

سلامت روان

کارشناس مسئول: خانم مرتضوی

66489287

401

خانم قنبری

402

خانم محمدی

403

خانم دکتر شاه محمدی

404

روابط عمومی

کارشناس مسئول:خانم دیوبندی

66978054

406

حراست

سرپرست: آقای حریری

66974459 (تلفکس)

405

آقای میرزائی

آموزش بهداشت

کارشناس مسئول: خانم ثابتی

66961720

407

خانم شجاع

66978051

408

خانم خواجوند

66961720

409

--------------

 

410

خانم عبائیان

 

411

دهان و دندان

کارشناس مسئول: آقای حسینی

66957210

412

رزرو

66957210

413

واحد دارویی

کارشناس مسئول : خانم صحتی

66978052

66957558 (تلفکس)

351

خانم کرم پور

351

 

------------

352

 

353

واحد درمان

کارشناس مسئول : آقای دکتر مهدوی

66978198

354

خانم شبنم شیروانه دهی

 

358

آقای اسماعیلی پور

66978198

357

خانم خدادادی

66480163

355

آقای دکتر اسداله

66489076 (فاکس)

141

خانم دژم

 

356

کارگزینی

کارشناس مسئول: خانم تبرائی

66961724

301

خانم تات

302

خانم رشیدی

66966518

303

 

خانم مرادی

 

بهداشت خانواده

کارشناس مسئول: خانم دکتر طالبی

66419907

209

خانم عسگری

 

212

خانم دیانتی

66957246

214

خانم اسکندری

210

خانم سورچی

213

خانم مختاری

66978200

215

امور آزمایشگاه

کارشناس مسئول:آقای شاه محمدی

66477188(تلفکس)

262

---------------

 

263

بهداشت محیط

کارشناس مسئول: خانم مهندس آزمون

66468179

151

خانم مهندس طباطبایی

66481419

152

اقای مهندس سیاف

153

خانم مهندس محمدزاده

66978131

66468258(فاکس)

154

خانم مهندس حریریان

155

آقای مهندس نظری

150

بهداشت حرفه ای

کارشناس مسئول: آقای مهندس میراسماعیلی

66957245

157

خانم مهندس سوهانی

158

آقای مهندس عسگری

159

بحران

کارشناس مسئول: خانم مهندس آزمون

66468179

151

انتظامات

مسئول: اقای میرزایی

66950069

101

تلفنخانه

66978201

66978202

امور اداری

کارشناس مسئول: آقای مهندس سپهرنیا

66419916

160

آقای حیدر زاده

66477161
فکس 66978053

161

آقای کاظم زاده

162

خانم خائفی

167

آقای نجفی

66475600

164

خانم بهادری نژاد

163

آقای عادلی

165

آقای خوشحال

 

166

آقای رحمتی

137

بهداشت مدارس

کارشناس مسئول: خانم سرابی

66961723

169

خانم جوادی

170

خانم رشیدی

171

خانم شاقلانی

66419881(تلفکس)

172

امور رایانه(IT)

کارشناس مسئول: آقای مهندس نادرفر

66978203

122

آقای مهندس قشلاقی

122

تغذیه

کارشناس مسئول: خانم چراغی

66961722

131

خانم جعفری

130

خانم میرزایی

132

دفتر بسیج

آقای مهندس میراسماعیلی

 

135