• 05 آبان 1400

تیر

تیر 1400

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

روان

11 تا 12

9 تا 11

محیط

سه شنبه

1400/4/1

 

 

9 تا 11:30

محیط

چهارشنبه

1400/4/2

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/4/3

 

 

 

 

جمعه

1400/4/4

 

 

9 تا 11

بحران

شنبه

1400/4/5

 

 

8 تا 10

مادران

یکشنبه

1400/4/6

 

 

8 تا 10

مادران خ

دوشنبه

1400/4/7

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/4/8

 

 

9 تا 11

حرفه ای

چهارشنبه

1400/4/9

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/4/10

 

 

 

 

جمعه

1400/4/11

 

 

 

 

شنبه

1400/4/12

 

 

 

تغذیه

یکشنبه

1400/4/13

 

 

10 تا 14

خانواده

دوشنبه

1400/4/14

 

 

 

 

سه شنبه

1400/4/15

 

 

10 تا 12

دهان و دندان

چهارشنبه

1400/4/16

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/4/17

 

 

 

 

جمعه

1400/4/18

 

 

 

 

شنبه

1400/4/19

 

 

8 تا 14

بیماری ها

یکشنبه

1400/4/20

 

 

8 تا 10

خانواده

دوشنبه

1400/4/21

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/4/22

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/4/23

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/4/24

 

 

 

 

جمعه

1400/4/25

 

 

   

شنبه

1400/4/26

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/4/27

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/4/28

 

 

11 تا 13

بیماری ها

سه شنبه

1400/4/29

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/4/30

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/4/31