• 05 آبان 1400

خرداد 1400

 

خرداد1400

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

شنبه

1400/3/1

 

 

 

 

یکشنبه

1400/3/2

 

 

8 تا 10

مادران خ

دوشنبه

1400/3/3

 

 

 

 

سه شنبه

1400/3/4

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/3/5

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/3/6

 

 

 

 

جمعه

1400/3/7

 

 

12 تا 14

غیرواگیر

شنبه

1400/3/8

 

 

9 تا 12

میانسالان

یکشنبه

1400/3/9

 

 

9 تا 14

آموزش

دوشنبه

1400/3/10

 

 

10 تا 14

خانواده

سه شنبه

1400/3/11

 

 

 11 تا 12

آموزش

چهارشنبه

1400/3/12

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/3/13

 

 

 

 

جمعه

1400/3/14

 

 

 

 

شنبه

1400/3/15

 

 

 

 

یکشنبه

1400/3/16

 

 

 

 

دوشنبه

1400/3/17

 

 

 11 تا 12

آموزش

سه شنبه

1400/3/18

 

 

8 تا 10

خانواده

چهارشنبه

1400/3/19

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/3/20

 

 

 

 

جمعه

1400/3/21

 

 

8 تا 10

خانواده

شنبه

1400/3/22

 

 

 

 

یکشنبه

1400/3/23

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/3/24

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/3/25

 

 

9 تا 14

آموزش

چهارشنبه

1400/3/26

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/3/27

 

 

 

 

جمعه

1400/3/28

 

 

   

شنبه

1400/3/29

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/3/30

 

 

8 تا 14

گسترش

دو شنبه

1400/3/31

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.