• 00/02/21

دستورالعمل باروری سالم

فروردین98

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

       

پنجشنبه

98/1/1

       

جمعه

98/1/2

       

شنبه

98/1/3

       

یکشنبه

98/1/4

       

دوشنبه

98/1/5

       

سه شنبه

98/1/6

       

چهارشنبه

98/1/7

       

پنجشنبه

98/1/8

       

جمعه

98/1/9

       

شنبه

98/1/10

       

یکشنبه

98/1/11

       

دوشنبه

98/1/12

       

سه شنبه

98/1/13

       

چهارشنبه

98/1/14

       

پنجشنبه

98/1/15

       

جمعه

98/1/16

   

روان

۸:۳۰-۱۳

شنبه

98/1/17

   

روان

 

یکشنبه

98/1/18

   

روان

 

دوشنبه

98/1/19

   

روان

 

سه شنبه

98/1/20

   

دارویی

8:30 تا 15

چهارشنبه

98/1/21

       

پنجشنبه

98/1/22

       

جمعه

98/1/23

   

آموزش

۹ تا ۱۱

شنبه

98/1/24

بهداشت محیط

۱۳ تا ۱۵

آموزش بهداشت

۹ تا ۱۱

یکشنبه

98/1/25

   

داروییْ و درمان

8:30 تا 15

دوشنبه

98/1/26

   

بهورزان

۹ تا ۱۳

سه شنبه

98/1/27

۱۳ تا ۱۵

جشن میلاد

   

چهارشنبه

98/1/28

       

پنجشنبه

98/1/29

       

جمعه

98/1/30

   

آموزش و تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/1/31