• 00/02/21

دستورالعمل مادران

اردیبهشت

نام واحد - ساعت

نام واحد- ساعت

روز

تاریخ

       

یکشنبه

98/2/1

   

آموزش و تغذیه

۸:۳۰ تا ۱۳

دوشنبه

98/2/2

   

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۵

سه شنبه

98/2/3

   

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۵

چهارشنبه

98/2/4

       

پنجشنبه

98/2/5

       

جمعه

98/2/6

     

ماپینگ آپ

شنبه

98/2/7

   

بهداشت حرفه ی

۹ تا ۱۳

یکشنبه

98/2/8

   

بیمه روستایی

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/2/9

   

روان

8:30 تا 15

سه شنبه

98/2/10

   

روان

8:30 تا 15

چهارشنبه

98/2/11

       

پنجشنبه

98/2/12

       

جمعه

98/2/13

مدارس

13 تا 15

بیماری ها

۸:۳۰ تا ۱۳

شنبه

98/2/14

   

روان

8:30 تا 15

یکشنبه

98/2/15

روان

12 تا 14

   

دوشنبه

98/2/16

   

دارویی

۸:۳۰ تا ۱۵

سه شنبه

98/2/17

   

روان

10 تا 14

چهارشنبه

98/2/18

       

پنجشنبه

98/2/19

       

جمعه

98/2/20

روان

12 تا 14

درمان

9 تا 12

شنبه

98/2/21

   

بهداشت خانواده

8 تا 14

یکشنبه

98/2/22

   

مراکز برون سپاری

۹ تا ۱۵

دوشنبه

98/2/23

پزشکان

۱۲:۳۰ تا ۱۵

تغذیه حاشیه

۹ تا ۱۲

سه شنبه

98/2/24

   

بهداشت خانواده

۸:۳۰ تا ۱۴

چهارشنبه

98/2/25

       

پنجشنبه

98/2/26

       

جمعه

98/2/27

   

گسترش

۸:۳۰ تا ۱۵

شنبه

98/2/28

   

بهداشت محیط

۹ تا ۱۲

یکشنبه

98/2/29

   

بهورزان

۹ تا ۱۳

دوشنبه

98/2/30

   

روان

۸:۳۰ تا ۱۴

سه شنبه

98/2/31