• 05 آبان 1400

دی

دی

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/10/1

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/10/2

 

 

 

 

جمعه

1400/10/3

 

 

 

 

شنبه

1400/10/4

 

 

9 تا 12

آموزش

یکشنبه

1400/10/5

 

 

 

 

دوشنبه

1400/1/6

 

 

9 تا 11

محیط

سه شنبه

1400/10/7

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/10/8

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/10/9

 

 

 

 

جمعه

1400/10/10

 

 

8 تا 14

دارویی

شنبه

1400/10/11

 

 

8 تا 14

تغذیه

یکشنبه

1400/10/12

 

 

8 تا 14

آموزش

دوشنبه

1400/10/13

 

 

8 تا 14

خانواده

سه شنبه

1400/10/14

 

 

9 تا 11

بحران

چهارشنبه

1400/10/15

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/10/16

 

 

 

 

جمعه

1400/10/17

 

 

 

 

شنبه

1400/10/18

 

 

9 تا 12

آموزش

یکشنبه

1400/10/19

 

 

9 تا 11

حرفه ای

دوشنبه

1400/10/20

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/10/21

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/10/22

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/10/23

 

 

 

 

جمعه

1400/10/24

 

 

 

 

شنبه

1400/10/25

 

 

8 تا 14

روان

یکشنبه

1400/10/26

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/10/27

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/10/28

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/10/29

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/10/30