• 05 آبان 1400

شهریور

شهریور 1400

ساعت - نام واحد

ساعت - نام واحد

روز

تاریخ

 

 

 

 

دوشنبه

1400/6/1

 

 

8 تا 10

بیماری ها

 

سه شنبه

1400/6/2

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/6/3

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/6/4

 

 

 

 

جمعه

1400/6/5

 

 

 

 

شنبه

1400/6/6

 

 

8 تا 10

مادران خ

یکشنبه

1400/6/7

 

 

9 تا 11

حرفه ای

دوشنبه

1400/6/8

 

 

9 تا 11

حرفه ای

سه شنبه

1400/6/9

 

 

 

 

چهارشنبه

1400/6/10

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/6/11

 

 

 

 

جمعه

1400/6/12

 

 

8 تا 14

دارویی

شنبه

1400/6/13

 

 

 

 

یکشنبه

1400/6/14

 

 

8 تا 14

تغذیه

دوشنبه

1400/6/15

 

 

10 تا 14

خانواده

سه شنبه

1400/6/16

 

 

9 تا 11

محیط

چهارشنبه

1400/6/17

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/6/18

 

 

 

 

جمعه

1400/6/19

 

 

 

 

شنبه

1400/6/20

 

 

9 تا 12

میانسالان

یکشنبه

1400/6/21

 

 

8 تا 10

خانواده

دوشنبه

1400/6/22

 

 

8 تا 12

آموزش

سه شنبه

1400/6/23

 

 

8 تا 12

آموزش

چهارشنبه

1400/6/24

 

 

 

 

پنجشنبه

1400/6/25

 

 

 

 

جمعه

1400/6/26

 

 

12 تا 14 بیماری ها

شنبه

1400/6/27

 

 

8 تا 14

 روان

یکشنبه

1400/6/28

 

 

8 تا 13

گسترش

دوشنبه

1400/6/29

 

 

8 تا 14

گسترش

سه شنبه

1400/6/30

 

 

 

 

چهار شنبه

1400/6/31