• 00/02/21

فرم های فصلی

مهندس سید عبدالله میر اسماعیلی

سوابق تحصیلی:

کاردانی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                             1369

کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                       1378

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی                1395

سوابق کاری:

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان خوانسار                                       1371 -1376

مسئول آموزش بهداشت شبکه بهداشت و درمان خوانسار با حفظ سمت                                     1374 - 1376

کارشناس مامور به خدمت درمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                             1376-1378

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی شبکه بهداشت و درمان خوانسار با حفظ سمت                    1378-1386

مربی آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت و درمان خوانسار با حفظ سمت                                     1378-1380

عضوهیئت مدیره صندوق قرض الحسنه کارکنان شبکه بهداشت و درمان خوانسار با حفظ سمت       1378-1386

عضوهیئت مدیره ومدیر عامل صندوق مسکن کارکنان شبکه بهداشت و درمان خوانسار با حفظ سمت1378 -1386

سرپرست مرکز بهداشت و درمان حسن آباد ( بخش فشافویه شهرری)                                         1387

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت جنوب تهران                                                  1388

مسئول امور ایثارگران مرکز بهداشت جنوب تهران با حفظ سمت                                                    1393