• 05 آبان 1400

لیست افراد پاسخگو به کرونا

منطقه

نام مراقب سلامت

نام مرکز/ پایگاه

شماره تماس

10

خانم کرمانچی

 

مرکزاکبرآباد

55758727

داخلی109

10

خانم پرکنه

پایگاه سلامت شهری شماره یک اکبرآباد

55717407

10

خانم خرمی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 اکبرآباد

56071258

10

خانم خوش خوی

پایگاه سلامت شهری شماره 3 اکبرآباد

09387218365

10

خانم صادقی

پایگاه سلامت شهری شماره 4 اکبرآباد

09017663662

10

خانم آریانژاد

مرکز شماره 10

66869373

10

خانم شیرین

پایگاه سلامت شهری شماره1 مرکز شماره 10

09021996788

10

خانم اسفندیار

پایگاه سلامت شهری شماره 2مرکز شماره 10

55773982

10

خانم جوانی

پایگاه سلامت شهری شماره3 مرکز شماره10

09379693588

10

خانم سپه وند

پایگاه سلامت شهری شماره 4 مرکزشماره10

66360795

10

خانم سرداربنده

پایگاه سلامت شهری شماره 2مرکزشماره21

66676704

10

خانم ناحی

پایگاه سلامت شهری شماره 4 مرکز شماره 21

66900338

10

خانم عبدالهی

مرکزچهارده معصوم

09018920951

10

خانم  صوفی ابادی

پایگاه سلامت شهری شماره یک 14 معصوم

09035827015

10

خانم احسانی

پایگاه سلامت شهری شماره دو 14 معصوم

55749085

10

خانم رحیم

پایگاه سلامت شهری شماره سه 14 معصوم

09057217561

10

خانم یغموری

مرکزقمربنی هاشم

66661527

10

خانم شریفیان

پایگاه سلامت شهری شماره 1 قمربنی هاشم

66364162

10

خانم خاکی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 قمربنی هاشم

66350450

10

خانم حسن زاده

پایگاه سلامت شهری شماره 3 قمربنی هاشم

66693592

11

خانم مسلمیان

مرکزفرمانفرمائیان

66126979

11

خانم ورمزیار

پایگاه سلامت شهری شماره 1فرمانفرماییان

66414017

11

خانم خوش دل

پایگاه سلامت شهری شماره2 فرمانفرماییان

09124226639

11

خانم جزایری

مرکزابن سینا

55427090

11

خانم کریمیان

پایگاه سلامت شهری شماره یک ابن سینا

55405473

11

خانم میری

مرکزثلاث

55382813

واحدبیماریها

11

خانم محمدبیگی

پایگاه سلامت شهری شماره یک ثلاث

09124378321

11

خانم  حریری

پایگاه سلامت شهری شماره دو وسه ثلاث

09339852521

11

خانم درخشنده

پایگاه سلامت شهری شماره 3 مرکزشماره31

66968602

11

خانم دکترآذرخشی

مرکزحکیم اعتماد

55646050

11

خانم پیرولی

پایگاه سلامت شهری شماره یک حکیم اعتماد

09362294677

11

خانم مهدی زاده

پایگاه شماره دو حکیم اعتماد

55650848

منطقه

نام مراقب سلامت

نام مرکز/ پایگاه

شماره تماس

16

خانم مرادی

مرکزپارک بعثت

55319645

16

خانم دارائی

مرکزبخش نوشش

55044160

16

خانم ملکی

پایگاه سلامت شهری شماره 1 بخش نوشش

55346573

16

خانم شاهرخی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 بخش نوشش

09021006528

16

خانم حقیقی

مرکزشهیدواحدی

55029113

16

خانم حقیقی

پایگاه سلامت شهری شماره 1 شهید واحدی

55029113

16

خانم حنفی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 شهید واحدی

55033893

16

خانم فاطمه پرموز

پایگاه سلامت شهری شماره3 شهید واحدی

55500461

16

خانم سلیمی

مرکزدارالشفاامام رضا(ع)

55080066

16

خانم حسینی

پایگاه سلامت شهری شماره یک دارالشفاء امام رضا (ع)

55324227

16

خانم حسنی

پایگاه سلامت شهری شماره دو دارالشفاءامام رضا(ع)

09391738802

16

خانم محمدی

پایگاه سلامت شهری شماره 1 جوادالرضا

55303042

16

خانم  قلی زاده

 

مرکزشیخ احمدکافی

55061138

16

خانم سلوکیان

پایگاه سلامت شهری شماره 1 شیخ احمدکافی

55189605

16

خانم ساورسفلی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 شیخ احمد کافی

09355390283

16

خانم سپندی

پایگاه سلامت شهری شماره 3 شیخ احمد کافی

09304123988

16

خانم اژدری

مرکز جوادیه

55681122

16

خانم غفاری

پایگاه سلامت شهری شماره یک جوادیه

09213607484

16

خانم ارشدی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 جوادیه

09355227229

16

خانم احسانی فر

پایگاه سلامت شهری3جوادیه

55676501

16

خانم حاجی

مرکز امام هادی(ع)

55185543

17

خانم  محمودزاده

مرکزخاکباز

66239074

17

خانم وفادار

پایگاه سلامت شهری شماره 1 خاکباز

55749269

17

خانم صالحی

پایگاه سلامت شهری شماره 2خاکباز

55748249

17

خانم رسول پور

پایگاه سلامت شهری شماره 1 شجاع فرد

09909495483

17

خانم طاهریان

مرکزابوذر

55747475

109

17

خانم پیروی

پایگاه سلامت شهری شماره یک ابوذر

09331283271

17

خانم رضایی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 ابوذر

56070310

17

خانم گودرزی

پایگاه سلامت شهری شماره 3 ابوذر

55149496

17

خانم نقدی

پایگاه سلامت شهری شماره یک مهرگان

55657364

17

خانم مختاری

مرکزمیثم

55732991

17

خانم کشاورز

پایگاه سلامت شهری شماره یک و دو میثم

55137062

17

خانم شکری

پایگاه سلامت شهری شماره سه میثم

09101865711

17

خانم شایق

مرکزشهیداحمدی

55824030

17

خانم احمدی

پایگاه سلامت شهری شماره یک  شهید احمدی

55842126

منطقه

نام مراقب سلامت

نام مرکز/ پایگاه

شماره تماس

17

خانم  خیمه گر

پایگاه سلامت شهری شماره دو شهیداحمدی

09037297798

17

خانم جعفری

مرکزشهید شاه آبادی

66130563

17

خانم کمی

پایگاه سلامت شهری شماره یک شاه آبادی

55739539

17

خانم قاسمی

پایگاه سلامت شهری شماره دو شاه آبادی

55798442

17

خانم فهیمی

پایگاه سلامت شهری شماره سه شهید شاه آبادی

09046814772

19

خانم زنده دل

مرکزشهیدآیت

55754000

19

خانم نظری

پایگاه سلامت شهری شماره یک شهید آیت

55940845

19

خانم سیاه پوش

پایگاه سلامت شهری شماره دو شهید آیت

09190475820

19

خانم عزت زاده

پایگاه سلامت چهار شهید آیت

55035024

19

خانم  زالی

مرکزاسماعیل آباد

55854131

19

خانم زالی

پایگاه سلامت شهری شماره 1 اسماعیل آباد

55854131

19

خانم  سیفی

مرکزامام صادق(ع)

55885343

19

خانم ترابیان

پایگاه سلامت شهری شماره یک امام صادق(ع)

55825055

19

خانم آخوند لی

مرکزنعمت آباد

55820208

19

خانم رحمانی

مرکزامام حسن مجتبی(ع)

55516641

19

خانم اسماعیل پور

پایگاه سلامت شهری شماره یک امام حسن مجتبی(ع)

09398232469

19

خانم آزادی فر

پایگاه سلامت شهری شماره 2 امام حسن مجتبی(ع)

09363140125

19

خانم موسوی

پایگاه سلامت شهری شماره 3 امام حسن مجتبی(ع)

55440632

09355171827

19

خانم جعفری فر

مرکز امام علی(ع)

09399329425

19

خانم تیموری

خانه بهداشت قلعه نو حاج موسی

55526600

19

خانم علیزاده

گلریز-شماره یک امام علی (ع)

55192929

19

خانم  اسکندری

مرکز دادوش

55883656

19

خانم شاملو

پایگاه سلامت شهری شماره 1 دادوش

09228840592

19

خانم نوروزی

پایگاه سلامت شهری شماره 2 دادوش

09222384740

19

خانم اعظم مظفری

پایگاه سلامت شهری شماره 3 دادوش

09223672496

19

خانم رضائیان

مرکزامام محمدباقر(ع) (مرکز روستایی)

55193878

19

آقای پویان نسب

خانه بهداشت  کاشانک

56538188

19

خانم سلطانی

خانه بهداشت جعفرآبادجنگل

55177300