• 05 آبان 1400

متادون تراپی

متادون تراپی

 

مراکز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

تلفن

آدرس

مرکز

ردیف

55428030

خیابان سینا-چهار راه خرمشهر

ابن سینا

1

55829495

قلعه مرغی-خیابان زمزم کوچه باغ

زمزم (شهید احمدی)

2

55685960

55685952

میدان راه آهن خیابان شوش سر وحدت اسلامی

شوش (شهید امامی)

3

55841050

جاده ساوه خیابان سهیل میدان مهرورز خیابان مهر اور 2 درمانگاه شهدای منطقه 19

نعمت آباد

4

 

 خدمات مراکز متادون تراپی: تیم درمانی شامل پزشک دوره دیده و روان شناس و پرستار می باشد .در این مراکز متادون به صورت قرص و شربت در اختیار مدد جویان قرار داده میشود و مدد جویان و خانواده ایشان از خدمات روانشناختی برخوردار می گردند. خدمات این مراکز تحت پوشش بیمه می باشد و افراد بی خانمان و HIv+   بصورت رایگان از درمان بهره مند می شوند.