• 00/02/21

مجموعه دستورالعملهای مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

اهم وظایف و مسوولیت ها :


1- كسب خط مشي ودستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه
2- نظارت و بازديد از واحد هاي مختلف اجرايي و تعيين مشكلات و نارساييهاي موجود بهداشت خانواده وبررسي تسهيلات و تجهيزات فني ونيروي انساني موجود
3-همكاري باساير واحدهاي بهداشتي معاونت دربرنامه ريزيها و تهيه پروژه هاي مختلف بهداشت خانواده و ايجاد هماهنگي درسطوح مختلف اجرايي .
4- همكاري درتهيه استانداردها و دستورالعملهاي اجرايي براساس ضوابط وزارتخانه متبوع و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آنها.
5- ارزشيابي و نتيجه گيري از بررسيها، آمار عملكردها و درجه پيشرفت طرحهاي بهداشت خانواده درواحدهاي اجرايي و كاربرد آن دربرنامه ريزيها.
6- بررسي و مطالعه طرحهاي جمعيتي و پيش بيني هاي لازم درچارچوب برنامه هاي بهداشت خانواده در جهت پيشنهاد ضوابط و استانداردهاي جمعيتي .
7- بررسي و تهيه اطلاعات درمورد وسايل و داروهاي مورد نياز بهداشت خانواده و نظارت برتوزيع صحيح آنها .
8- تعيين اولويتها و تهيه و اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي بهداشت خانواده در سطح منطقه
9- بررسي امكانات آموزشي و برنامه ريزي و اجراي آن درسطوح مختلف اجرايي با همكاري واحد آموزش بهداشت درصورت لزوم .
10- تهيه و عرضه اطلاعات آماري ماهانه و ساليانه ازميزان عملكردها و پيشرفت طرحهاي بهداشت خانواده كشور به مقامات و كوشش در جهت رفع اين مشكلات
11-انجام ساير امور محوله طبق دستور ما فوق
عناوین برنامه ها

- برنامه باروری سالم
- برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
-برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی اطفال(IMCI)
- برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
-برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم((well child care
-برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه
- برنامه بهبودشیوه زندگی سالم دردوره سالمندی
-برنامه مراقبتهای ادغام یافته سالمندی
-  برنامه (میانسالان)سلامت زنان30 تا 59 سال
- برنامه مراقبت و غربالگری نوزادان