• 27 مهر 1400

مراکز تزریق واکسن برای زنان باردار

 

لیست مراکز تلقیح واکسن کرونا در بارداری و 42 روز پس از زایمان مرکز بهداشت جنوب تهران

( مراجعه با هماهنگی قبلی و دریافت معرفی نامه از طرف پایگاه های سلامت)

ردیف

شبکه

نام مرکز

آدرس

شماره تماس

1

مرکز بهداشت جنوب تهران

مرکز شاه آبادی ( منطقه 17)

خیابان ساوه- کیلومتر 2 وصفنارد سابق- خ شهیدرمضانی

66237816

66205187

66291540

2

مرکز حکیم اعتماد( منطقه 11)

خیابان عباسی –خیابان ابراهیمی جنوبی –روبروی پارک افق

55646050

55646565

556767753م

3

مرکز امام صادق( منطقه 19)

خلازیر شهرک احمدیه

558282224

558846865

55884676

4

مرکزشیخ احمد کافی( منطقه 16)

خ خزانه – خ عباسی- فلکه سوم – جنب تره بارخزانه

55061138

55066850

5

مرکز خدمات جامع روستایی امام محمد باقر(ع)

آزادگان غربی – دوربرگردان بطرف شرق – آزادگان سمت راست – شهرک مرتضی گرد-خیابان بهداشت بعد از مدرسه اولین کوچه

55193322

55193050

55193878

6

مرکز خدمات جامع روستایی امام علی(ع)

(دوشنبه و چهارشنبه)

صالح آباد غربی- شهرک رسالت – کوچه محبی پ 11

55517090

55025547

55023438